Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Farkasréti Hívek!

1./ Ady Endre: Szelíd, esti imádság c. versében gyermekkorban megtanult esti imádságát idézi fel. A költő feledni szeretné a dáridók hangját, ezért imádkozik olyan álomért, mely által megifjulhat ő, az Úr „vén gyermeke, beteg, rossz gyermeke”.

     A gyermekkorban megtanult imádságok elkísérik az embert egész élete során. A templomunkkal szemközt lévő Szent XXIII. János pápa Szeretetotthon idős lakói közül néhányan közösen imádkoznak minden nap, s esti imájukba beleszövik a gyermekkorban tanult verses imádságot:

...  Szűzanyám, s őrangyal

     Legyetek énvelem,

     Ha ti rám vigyáztok,

     Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Gyerekkorunkban ritkán gondolunk időskori napjainkra, amikor majd nekünk is „jól jön” az egykor tanult imádságok áhítatos végzése. Éppen ezért fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermeküket az imádságra.

     Vianney Szent János – az arsi plébános (1786-1859) – mindig hitt a gyermekek imájának erejében. Gyakran kérte az iskolás kislányokat, hogy imádkozzanak érte azokért a kegyelmekért, amelyeket szeretett volna megkapni. „Ők kicsik – mondta –, imáik viszont nagyok a Jóisten előtt. Ha nem kérjük meg a gyerekeket, hogy imádkozzanak, az Istennek járó dicsőséget raboljuk el.”

     Bruno Tehevenin atya – a Teréz-misszió francia alapítója (aki már ötödik éve minden tavasszal prédikált templomunkban), és Vianney Szent János nagy tisztelője – ugyancsak a gyerekek bevonásával hozta létre a papokért imádkozó imamozgalmat.

     Nem egy gyermek-szent példája igazolja, hogy a gyermekek már nagyon korán lelki kapcsolatba lehetnek az Úrral. (Pl. a mindössze 12 évet élt Goretti Szent Mária vértanú, a 18 évesen rákban meghalt Boldog Chiara Luce Badano, vagy a mi Bódi Magdolnánk, akit tisztasága védelmezéséért 70 évvel ezelőtt lőtt le egy szovjet katona.)

2./ A 2016. tavaszán esedékes bérmálással kapcsolatban említem a gyermekkor lelki fogékonyságát.

Miért? Azért, mert gyakran hallom azt a kitérő, magyarázkodó választ, hogy egy fiatal azért nem jelentkezik még a bérmálásra, mert még nem érzi magát érettnek ehhez, vagy a szülők nem érzik érettnek gyermeküket a bérmálásra. Ugyanakkor több olyan esettel találkoztam az utóbbi 20 évben, hogy egy huszonéves fiatal – aki pl. 12 éven át egyházi iskolába járt – még mindig nem bérmálkozott. Ezzel kapcsolatos véleményemet már több alkalommal elmondtam. Most leírom.

     Ha arra várnánk, hogy a gyermek elég érett legyen ahhoz, hogy értelmével is felfogja, ki az Isten, és csak akkor beszélnénk neki az Úrról, akkor sose beszélnénk neki róla. Egyszerűen azért, mert Isten felfoghatatlan. Az Istennel való találkozás tehát elsősorban nem az intellektuális tudás rendjébe tartozik, hanem tapasztalat, szívbéli kapcsolat. A gyermek Goretti Szent Mária, vagy a 24 évesen vértanúságot vállaló Bódi Magdi nem végzett teológiai kurzust, de már elsőáldozásuktól fogva eleven Isten-kapcsolatuk volt, ami imaéletükön is meglátszott. Valaki iránti szeretetünk nem attól növekszik, hogy jól „megtanuljuk őt”, hanem attól növekszik, hogy milyen mértékben találkozunk vele. Ez így van a családon belül. És Istennel is így van: találkozva vele az imában, a szentségekben (gyónás, áldozás, bérmálás!) tanulja meg a gyermek vagy fiatal elmondani neki szeretetét. Félő, hogy a bérmálás időbeli kitolása  nem a lelki érettséghez vezet, hanem annak elodázásához. Ismétlem: a lelki érettség sokkal korábban bekövetkezhet, mint az intellektuális érettség (lásd a fenti példákat). Az érettségbeli eltérés oka, hogy a lelki érettséghez nem intellektuális képesség kell, hanem szeretetteljes Isten-kapcsolat. Márpedig erre a gyermek is képes. 

3./ Gyermekeinket már egészen kicsiny korban beíratjuk valamely sportfoglalkozásra. Megszervezzük a szállításukat is, nagyszülők és mások bevonásával. Fontosnak tartjuk a készség fejlesztését. De ne feledkezzünk meg a gyermekek lelki készségéről sem! Mit teszünk ennek fejlesztése érdekében? Vagy mit nem teszünk meg ennek fejlesztése érdekében?

     Október a rózsafüzér hónapja... - egy lehetőség a családdal együtt végzett imára, ha csak egy tized elmondására is. Vagy az esti ima – hogy öreg korában is áldja azokat, akik megtanították erre.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyerekeket, és ne akadályozzátok őket...”

Budapest-Farkasrét, 2015. október 2. Szent Őrangyalok napján                  

Verőcei Gábor

      plébános