Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Kedves Testvérek! - Farkasrét, 2016. január 2.

Hálás köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik kanonoki beiktatásomon személyesen, vagy lélekben imádkozva részt vettek. A Kanter Károly stallumba való beiktatásom apropóján előző levelemben felvetettem a plébániai Oltáregylet megújítását, várva új tagok jelentkezését. Mit vállal egy oltáregyesületi tag? Havonta egyszer legalább fél órás imádságot az Oltáriszentség előtt. Erre több lehetőség is nyílik templomunkban: minden héten csütörtökön este ½ 7-től ½ 8-ig; a hónap első vasárnapján du. ½ 5-től ½ 6-ig; hittanosok miden hónap első keddjén, v. péntekjén a saját hittanóra idejében (értelemszerűen gyerekek is csatlakozhatnak az Oltáregylethez). Ezen kívül minden hónap első csütörtökjén délután 5-6 óra között oltáregyleti gyűlést tart a hittanteremben dr. Bakó Zsuzsa sekrestyés, az Oltáregylet vezetője, amire lehetőség szerint eljönnek a tagok.

Bizalommal kérem és várom új oltáregyleti tagok jelentkezését a fenti alkalmakon!

 

Kedves Házaspárok!

A Házasság hete (2016. február 7-14.) hazánkban kilencedik alkalommal kerül megrendezésre. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a házasság, a család értékeire, valamint segítse azokat, akik házasságra készülnek, vagy akik már házasságban élnek, de problémákkal szembesülnek.

A Püspöki Szinódus (2015. október) záródokumentuma pozitívan értékelte a plébániai családközösségek szerepét. dr. Erdő Péter bíboros úr – aki a Szinódus főrelátora volt – maga is buzdít bennünket, hogy segítsük a plébániához tartozó családok közösségekké szerveződését.

 

Élve e kettős felhívással, szeretnék felkínálni a farkasréti házaspároknak egy alkalmat, amely kiindulása lehet újabb családközösségek létrejöttének. A Házasság hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva 2016. február 13-án, szombaton 20 órai kezdettel kötetlen beszélgetésre hívom a házaspárokat a plébánia hittantermébe. A beszélgetés témájaként néhány kérdést fogalmaztam meg, melyről már a találkozót megelőzően lehet gondolkozni, beszélgetni.

1./ Megismerkedésünk körülményei. Mennyi idő telt el addig, míg elhatározták: összekötik az életüket?
2./  Mi a titka annak, hogy meg tudták őrizni az egymás iránti szeretetet?
3./ Hogyan tudnak helytállni a munkában és a családban egyszerre? (gyermeknevelés, otthoni munka megosztása)
4./  Hogyan vannak jelen az életükben az idősebb szülők?
5./  Mit tartanak fontosnak a gyermeknevelés terén?
6./  Volt-e olyan helyzet amely próbára tette a családot? Ha igen, akkor szükség volt külső segítség igénybevételére?
7./  A mai fiataloknak – akik félnek a házassági elköteleződéstől – milyen tanácsot tudnának adni?
8./  A házasságot Isten ajándékának, vagy társadalmi közmegegyezés produktumának tartják? 
9./  A gyermekáldást Isten ajándékának, vagy emberi döntés produktumának tartják?
 
A házasság olyan, mint egy kert, melyet ápolni kell, mert különben elgyomosodik. Másik hasonlat szerint a házasság olyan, mint a Rubik-kocka, amely kirakható, csak próbálkozni kell vele. Van, aki egy idő után földhöz csapja, mások addig-addig próbálkoznak vele, míg rájönnek, hogyan lehet kirakni.
Annyi bizonyos, hogy egy házasság boldogsága nem csak a házaspárokon múlik. Itt leginkább a külső, rajtunk kívül álló  körülményekre szoktak gondolni. Nem feledkezhetünk meg azonban Isten kegyelmi segítségéről, melyet a szentségi házasság útján kapunk. A jól ismert mondást – mely szerint a házasságok az égben köttetnek – én úgy mondanám, hogy a házasságok a földön köttetnek, de az égben végződnek. Ugyanis Isten a szentségi házasságban nyújtja azokat a kegyelmi adományokat, melyek elősegítik a házastársak életszentségre jutását. A házasság célja tehát nem csak egy földi boldogság elérése, hanem az életszentség révén az örök boldogság elérése.
A mai napon ünnepelt Boldog Batthyány-Strattmann László közbenjárását kérve :      

Gábor atya
 

Imádkozzunk Szent II. János Pál pápával a házaspárokért:
Urunk, Istenünk! Add meg, hogy kegyelmed vezérelje a házastársak gondolatait és cselekedeteit családjuk és a világ minden családjának javára. Add, hogy a fiatal nemzedékek erős támaszt találjanak a családban emberségük érdekében, hogy igazságban és szeretetben növekedjenek.
   Add, hogy a szeretet, megerősítve a házasság szentsége által, erősebbnek mutatkozzék, mint bármely gyöngeség és minden válság, mely családjainkat néha sújtja.
     Végül kérünk, add meg, a názáreti Szent Család közbenjárása által, hogy az Egyház a Föld összes nemzete között sikerrel hajthassa végre küldetését a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, mindörökkön örökké. Ámen.