Templomunkban szolgálatot teljesít: 

Tóth Kálmán - plébános 2023-tól

Született Győrött 1963. szeptember 14, szentelték Esztergomban 1991. június 15-én.

Káplán Nagymaroson 1991–1993, Érsekvadkerten 1993, Bp.-Újlakon és Bp.-Óbuda-Hegyvidéken 1994–1995, Bp.-Pünkösdfürdőn 1995-1997. Plébános Pilismaróton és Dömösön 1997-2003, Budapest-Szent Rita plébánián 2003-2023,  Budapest-Farkasréti Mindenszentek plébánián 2023-tól.

Helyettes esperes a Pesti-Déli Espereskerületben 2005-2015, esperes ugyanott 2016-2020.

Lápossy Péter

Született Pécs, 1990. április 05,
szentelték Pécs, 2016. június 18-án.

Szolgálati hely: Szentszék Magyarországi Nagykövetsége (Apostoli Nunciatúra), titkár

 

Szlávik András - állandó diakónus 2017-től

1963-ban született Budapesten. Általános és középiskolai tanulmányait Budapesten és Zadarban (akkor Jugoszlávia, ma Horvátország) végezte 1969–1981 között. Ezt követően a Pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán és a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát.

1991-ben megnősült, hat gyermek édesapja.

2007–2010 között teológiai tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán, ahol lelkipásztori munkatársi diplomát kapott. 2017-ben, két év képzés után szentelték állandó diakónussá.

Mérnöki alapszakmájában dolgozik, ami mellett ellátja a diakónusi szolgálatot a Farkasréti Mindenszentek Plébánián.

Balázs Csaba - kántor 2020-tól

1970-ben született Miskolcon. 1997-ben végzett a Váci Kántorképzőben, 2000-ben Budapesten a Kántor Továbbképzőben. 2002-ben szerzett egyházkarnagyi oklevelet.

2000 óta a farkasréti templom kántora. 2006-tól lelkipásztori kisegítő, kottagrafikusként is tevékenykedik.

2007-ben kezdte meg teológiai tanulmányait Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, amelyet 2012-ben sikeresen befejezett. 2009-től a Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészség irodavezetője. 2012 szeptemberétől a plébánián hittant oktat.

Korábbi plébánosaink, kántoraink és lelkészeink

Összeállította: Bíró Aurél

Plébánosaink:

Verőcei Gábor, plébános 2010–2023.

  1948-ban született Székesfehérvárott. 1979. június 21-én szentelték fel Székesfehérvárott. 1993-tól volt inkardinálva a főegyházmegyébe. Plébános Farkasréten 2010. augusztus 1-től. Esperes 1995–2005 között, érseki bíró 1995-től, érdemes esperes 2005-től. 2015-től a Főszékesegyházi Káptalan tagja. Tovább erősítette a plébánia énekkarát, a hitoktatást, számos szakrális tárggyal gazdagította a templomot és a templomkertet. Restauráltatta a Kázmér úti feszületet és a templombejárat feletti színes üvegablakot, valamint az irodában található, az egykori Régi Szent János kórház kápolnájából származó Segítő Mária festményt. Hitéleti szerepe: a rózsafüzér tized elmondása a 9 órai mise után, a rózsafüzér egylet megalapítása, a Teréz misszió, minden hónap 17-én Teréz mise, a hétfő esti énekes zsolozsma, a rendszeres lelkipásztori levél a híveknek, a gyerekek csengettyűzése a szintmisén. 2023. július 30-án ment nyugdíjba.

dr. Szederkényi Károly, plébános 1994–2010.

1959-ben született Budapesten, 1984-ben Budapest–Zuglóban szentelték pappá. 1994-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktorátust szerzett. 1994 óta plébános Farkasréten. Főszentszéki bíró 1995-től, helyettes esperes (1995–2005), esperes 2005-től. 1998–2004 között a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium hittanára. 1999-ben licenciátust kapott a Kánonjogi Intézetben. Az újonnan induló Mária Rádió szervezője és első igazgatója 2004–2008 között, 2008-tól címzetes prépost. A Mindenszentek Alapítvány kuratóriumának elnöke. Felelős kiadója az 1996 óta megjelenő Szegletkő plébániai közösségi lapnak. Megújította az egyházközség lelki és szellemi életét. Zarándokutakat szervezett és vezetett a hazai és külföldi Mária-kegyhelyekhez. Kapcsolatot ápolt az elszakított országrészek plébániáival és közösségeivel. Újjászervezte a plébánia énekkarát. Támogatta az egyházközség kulturális összejöveteleit, zenei estjeit (L’Organo Italiano), az ökumenizmus lelkes szónoka. 2009-ben megszervezte a Budapesti Katolikus Központi Temetőlelkészséget, 2009 szeptemberétől plébániai kormányzó a Gazdagrét–Szent Angyalok plébánián. 2009 szeptemberétől vallási műsort vezetett a Hegyvidék Televízióban, Lélekemelő címmel. 2010. augusztus 1-től Gazdagrét plébánosa.

Bíró Imre, lelkész 1972–1977, plébános 1977–1994.

1935-ben született Kecskeméten. A budapesti piarista gimnáziumban érettségizett, teológiai tanulmányait Esztergomban végezte, 1958-ban szentelték pappá. Lelkész 1972-től Farkasréten, a templom felépítésétől és plébániai rangra emelésétől (1977–1994) plébános és tiszteletbeli kanonok. 1979-től esztergomi mesterkanonok. 1975-től országgyűlési képviselő, 1980-tól az Elnöki Tanács tagja, az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága és az Opus Pacis titkára. 1972-től a Katolikus Szó felelős kiadója. 1994-ben temették el Farkasréten. Legnagyobb érdeme, hogy több évtizedes küzdelem után Farkasréten templom épült, a lelkészségből plébánia lett, illetve 1992-ben a templom új harangot kapott, valamint felépülhetett a XXIII. János Szeretetotthon.

Káplánaink:

Hollai Antal, káplán 1983–1986

Született Budapesten, 1958. április 7-én, szentelték Esztergomban, 1983. június 11-én.

Káplán Budapest-Farkasréten 1983–86.

 

 

  •  Központi szolgálat Esztergomban 1986–87.
  • Érseki szertartó 1987–88.
  • Ösztöndíjas Rómában 1988–90.
  • Az Apostoli Nunciatúra magyar titkára: 1990-92.
  • Plébános-helyettes Bp.-Felsőkrisztinavárosban 1990–93.
  • Spirituális az esztergomi szemináriumban 1993–2001.
  • Plébános Bp.-Albertfalva Szent Mihály plébánián 2001 – 2014, oldallagosan ellátja Bp.-Kelenvölgy plébániát 2003-2008. Oldallagosan ellátja a Budapest-Budafok-Felsővárosi Jézus Szíve plébániát is 2011.01.01-2011.07.31.
  • Helyettes esperes 2002-05, esperes 2005- 2014.
  • Pápai káplán 1997. Címzetes apát 2008.

Elhunyt 2014. július 29-én életének 57., áldozópapságának 32. évében.

dr. Stift Zoltán, káplán 2006-2007

Születési hely, idő: Szombathely, 1969. július 7.
Felszentelés: 1993. június 17.

Káplán 2006-2007 Budapest-Farkasrét

Mékli Attila, káplán 2007–2013.

1973. december 2-án született Budapesten, 1999. június 19-én szentelték pappá. Káplán Farkasréten 2007–2013. június 30. között (hitoktató is a plébánián). Társszerzője volt a 2009 szeptemberében megjelent Evangéliumi töredék című kötetnek.

Lőrincz Zoltán Péter, káplán 2013–2015.

A 2011/2012-es tanév mindkét félévében diakónusi gyakorlaton volt.
2013. június 15-én szentelték fel Esztergomban. 2013. augusztus 1-től 2015. július 31-ig káplán a Farkasréti Mindenszentek plébánián.

Kisegítő lelkészeink:

Gáspár Miklós, kisegítő lelkész 1993–2015.

1924-ben született Budapesten, 1948-ban szentelték pappá.
1993-tól kisegítő lelkész Farkasréten.
Elhunyt Budapesten, 2015. október 10-én.

Hankovszky Miklós, kisegítő lelkész 1996–2012.

1930-ban született Budapesten, 1953-ban szentelték pappá Esztergomban.
1991-ben nyugállományba vonult, a XXIII. János Szeretetotthon lelkésze 1996-tól.
Főegyházmegyei tanácsos 1968-tól, tiszteletbeli kanonok 1980-tól.
1996-tól 2012-ben bekövetkező haláláig kisegítő lelkész Farkasréten.

Hankovszky Béla, nyugalmazott lelkész 2005–2015.

1932-ben született Budapesten, Győrben végzett teológiát, ahol 1956-ban szentelték pappá. 2005-től nyugalmazott lelkész Farkasréten, 2011-től gyóntatott a gazdagréti Szent Angyalok Plébánián. Elhunyt Budapesten 2015. október 24-én.

Lelkészeink:

Szabó Géza, lelkész 1969–1972.

1931-ben született Budapesten. 1954-ben szentelték pappá Esztergomban.
Lelkész Farkasréten 1969–1972 között.

dr. Motesiczky Károly, szervező lelkész 1932–1933, lelkész 1953–1969.

1893-ban született Debrecenben, 1916-ban szentelték pappá Esztergomban. Szervező lelkész Farkasréten (1932–1933), hitoktató Budapesten 1945–1953 között (az Érdi úti iskolában 1947–1952 között, mellette kisegítő lelkész Farkasréten), lelkész Farkasréten 1953–1969 között. Főegyházmegyei tanácsos 1966-tól. 1969-ben vonult nyugdíjba, 1977-ben hunyt el, hamvait Farkasréten helyezték el. Ő ajándékozta a plébániának Szent Ágoston csontereklyéjét.

Hernádi (Hermann) Ágoston, lelkész 1946–1953.

1907-ben született Budapesten, teológiát az esztergomi Hittudományi Főiskolán hallgatott. Esztergomban szentelték pappá 1931-ben. 1946-ban lelkész Farkasréten. 1976-ban Vácott hunyt el, Farkasréten temették el. Tevékenységének eredménye, hogy az egyházközség területe megnőtt, valamint hosszas küzdelem után elérte, hogy a lelkészségnek újra lett állandó kántora. Az ő idején volt először bérmálás (Mindszenty bíboros, hercegprímás által) az önálló farkasréti egyházközségben. Lelkészsége alatt történt meg az átköltözés a romtemplomból a szükségkápolnába. Kezdeményezésére állították helyre a Lejtő úti feszületet és az Úti Madonna kápolnát.

dr. Lini János, hitoktató, szervező lelkész 1936–1946, lelkész 1946.

Csanáloson született 1894-ben. A gimnáziumi és teológiai tanulmányait Szatmárnémetiben végezte. 1918-ban szentelték pappá. 1931-től hitoktató az Érdi úti iskolában. 1936–1946 között szervező lelkész Farkasréten, majd 1946-ban lelkész. Ebben az évben elhunyt, Farkasréten temették el. Nevéhez fűződik az egyházközségi funkciók és hitbuzgalmi szervezetek megalapozása, az Oltáregyesület és Karitász munkájának megindítása, kultúrdélutánok, műsoros estek szervezése. Tevékenységének idején készült el a temetőkápolna. A háború után újjászervezte a helyi hitéletet, misézésre alkalmassá tette a romtemplom kriptakápolnáját, kultúrtermet létesített. Kezdeményezésére lett Farkasrét egyházközség.

Pulai István, szervező lelkész 1933.

Nagyperkátán született 1894-ben. Teológiai tanulmányait Esztergomban végezte és ott szentelték pappá 1918-ban. 1931-ben káplán és kisegítő, majd plébánoshelyettes Budapest–Krisztinavárosban. 1933-ban szervező lelkész Farkasréten. 1966-ban hunyt el, Perkátán temették el.

dr. P. Röss Ernő Bertalan OFM Cap, szervező lelkész 1931–1932.

1901-ben született Zalaszabaron, 1921-ben Scheibbsben lépett be a kapucinus rendbe, 1922-ben ugyanott tette első fogadalmát. 1923-ban Budapesten, a piarista gimnáziumban érettségizett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett teológiai tanulmányokat és ott doktorált. 1927-ben Budapesten szentelték pappá. 1934-ben Budapesten hittanár. Nagy szerepe volt a farkasréti közösség lelki életének megszervezésében. 1964-ben hunyt el, Farkasréten temették.