Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Szentségimádás a családokért, melyeket sátáni erők akarnak szétrombolni – 2022.04.01.

1./ Ukrajnában háború dúl, mely rengeteg szenvedést hoz az emberekre. Ám a háború szónak sokféle jelentése van. Eszerint nem csak fegyveres háború létezik, de van gazdasági háború, amit az oroszok ellen vezetett be a nyugati világ. Bizonyos termékeket nem adnak el, másokat nem vásárolnak meg az oroszoktól. Beszélünk családon belüli háborúról is, amikor a házastársak közötti harag szinte elviselhetetlenné teszi a családi életet. Ezeken kívül beszélünk az emberben belül dúló háborúról is.

Miből fakad ez a belső háború? Az ember testből és lélekből alkotott teremtmény. Isten eredetileg olyannak teremtette az embert, akiben a test és lélek belső békében, harmóniában van. Ám jött a sátán, és bűnre kísértette az embert. Amikor az első emberpár elkövette a bűnt, mindjárt észlelték a lélek belső békéjének megromlását. Szégyellték a bűnt, ezért elrejtőztek – miként a csínyt elkövető gyerek is elbújik, és titkolja csínytettét.

Ha valakit baleset ér, vagy operáción esik át, a bőrön ejtett vágás ugyan beheged, de nyoma marad. Az első bűn is nyomott hagyott az ember lelkén, ezért mondjuk ezt áteredő bűnnek. A keresztség ugyan eltörli az áteredő bűnt, de nem törli el a bűnre vivő hajlamot, és akaratunk meggyengülését. Ezek azok a „sebhelyek”, melyek megmaradnak minden emberben. A sátán minden embert megkísért, még Jézust is megkísértette, hogy ne Isten akarata szerint éljen, hanem a sátán ösztökélése szerint éljen.

 

Szent Pál apostol a lélek békéjének belső megromlását, a test és lélek közötti diszharmóniát így írta le:

Tudjuk, hogy a törvény lelki, magam azonban testi vagyok, és a bűn rabja. Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Így ezt a törvényt látom: bár a jót szeretném tenni, a rosszra vagyok készen. A belső ember szerint az Isten törvényében lelem örömöm, de tagjaimban más törvényt észlelek, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a tagjaimban levő bűn törvényének rabjává tesz. Én boldogtalan! Ki vált meg e halálra szánt testtől? Hála az Istennek Urunk, Jézus Krisztus által! Értelmemmel tehát Istennek szolgálok, de testemmel a bűn törvényének.” (Róm 7,14-25)

 

2./ Szent Pál az emberben lévő rosszra vivő hajlamot a „bennem lakó bűnnek” nevezi. Ez a bennem lévő rossz hajlam alkalmat ad arra, hogy küzdjek ellene. Az önneveléshez Isten is segítséget ad, mégpedig lelki fegyvert. Amint egy háborúhoz fegyverre van szükség, úgy ehhez a belső háborúhoz is lelki fegyverekre van szükség. Szent Pál apostol beszél ezekről a belső fegyverekről:

 

Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk tisztességesen, mint nappal, ne evés-ivásban és részegeskedésben, ne kicsapongásban és tobzódásban, ne civakodásban és versengésben. Inkább öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen.” (Róm 13,12-14)

Mit jelent az, hogy „öltsétek magatokra Jézus Krisztust”? Amikor valaki katona lesz, legelőször beöltöztetik katonaruhába, s ettől fogva a ruha sajátos életmódra kötelezi őt. A keresztségben mi is „beöltöztünk Krisztusba”, s ettől fogva az ő életmódját kell követnünk.

 

Szent Pál az efezusi levelében is említi a katona példáját:

Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy az ördög cselvetésének ellenállhassatok. Nem annyira a test és vér ellen kell küzdenünk, hanem… ennek a világnak… gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthatjátok állásaitokat. Így készüljetek föl: öltsétek magatokra az evangélium igazsága megismerésének páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindezekhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek föl az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek és imádkozzatok kitartóan az összes szentekért.” (Ef 6,11-18)

Az apostol gondolataiból most csak egyet emelek ki: az imádságot. Azt írja, hogy imádkozzatok kitartóan az összes szentekért, vagyis a keresztényekért. A háborúban nem egyedül küzdenek a katonák, hanem egymást segítve. Mi Krisztus katonái vagyunk, s a sátán kísértései elleni csatát nem egyedül kell megvívnunk, hanem közösen. Ezért imádkozzunk egymásért.

 

A szentségimádás közös imádság, méghozzá az Oltáriszentség előtt. Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében imádkozni, ő ott van közöttük. Ajánljuk fel ezt a közös imádást egymásért, hiszen a sátán minden embert megpróbál a kísértéssel. Egymásért való imádságunk adjon erőt ezeknek a kísértéseknek a leküzdésére.

 

 

ÉNEK: Te vagy a fény a szívemben Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét.

Te vagy a fény a szívemben Jézus, Krisztus jöjj, te vezess utamon. (taizei ének, 77)

 

3./ Ukrajnában és a világ számos helyén háború van. Ennek következményeként sok gyerek marad árván és család nélkül fog felnőni. Mi abban a kiváltságban részesültünk, hogy családban nőhettünk, nőhetünk fel. Ám az Istentől elszakadt mai világ a férfiből, nőből és gyermekből álló családot is szét akarja rombolni természetellenes ideológiákkal, mint amilyen az LMBTQ és a gender ideológia. Nem nehéz felismerni e családromboló ideológia mögött a sátán munkáját, hiszen a sátán másik neve – a diabolosz – magyarul „szétdobáló”-t jelent. A sátán a családot akarja szétdobálni.

 

Imádkozzunk a családokért azzal az imádsággal, melyet a 2022. június 22-26. között Rómában megrendezendő „családok X. világtalálkozójára” készítettek:

 

Mennyei Szent Atyánk, itt állunk előtted, hogy dicsérjünk téged és hálát adjunk neked a család nagy ajándékáért.

 

Imádkozunk hozzád a házasság szentségében megszentelt családokért, hogy mindennap újra felfedezzék a kapott kegyelmet, és mint kicsiny családegyházak tanúságot tudjanak tenni jelenlétedről és Krisztusnak az Egyház iránti szeretetéről.

 

Imádkozunk hozzád azokért a családokért, amelyek nehézségeken, szenvedésen, betegségen vagy csak általad ismert megpróbáltatásokon mennek keresztül: támogasd őket, és add, hogy felismerjék a megszentelődésnek azt az útját, amelyre hívod őket, hogy megtapasztalhassák végtelen irgalmadat, és új utakat találjanak a szeretetben való növekedésre.

 

Imádkozunk hozzád a gyermekekért és a fiatalokért, hogy találkozhassanak veled, és örömmel válasszák azt a hivatást, amelyet kigondoltál számukra;

imádkozunk hozzád a szülőkért és a nagyszülőkért, hogy tudatában legyenek annak, hogy ők a te atyai és anyai szeretetednek a jelei a gyermekeiről való gondoskodásban, akiket testben és lélekben rájuk bízol;

és imádkozunk hozzád a testvériség megtapasztalásáért, melyet a család a világnak ajándékozhat.

 

Add, Urunk, hogy minden család meg tudja élni életszentségre szóló hivatását az Egyházban, főszerepet vállalva az evangelizációban, az élet és a béke szolgálatában, közösségben a papokkal és minden életállapottal. Áldd meg a családok világtalálkozóját! Ámen.

 

 

 

 

 

AttachmentSize
Homilia, 2022-04-01.odt33.51 KB