Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Rátalálni arra, aki a vágyat felkelti bennem – 2011. június 10.

1./ „... nem jó az embernek egyedül lenni...”

„Magányos vagy? Hiányzik mellőled valaki? Szeretnéd megtalálni a párod, vagy inkább szeretnéd, ha ő találna rád? Mindent megpróbáltál már, de már a remény is csak pislákol benned?

Ha igen, gyere el június 4-én 18 órakor az Örökimádó templomba (Budapest, Üllői út 77), ahol szentmise, szentségimádás és dicsőítés ad lehetőséget arra, hogy őszintén Istenre bízhasd ezzel kapcsolatos vágyaidat. Az est folyamán házaspárok fognak közbenjárni azokért, akik szeretnék, hogy imádkozzanak értük.”

Ezzel a szöveggel rendeztek imaestet párkeresőknek és párra váróknak a budapesti Örökimádó templomban. A templom zsúfolásig megtelt, s késő estébe nyúlóan kígyózott a közbenjáró imára váró fiatalok sora az értük imádkozó házaspárok előtt.

Mi ez, ha nem éhség? Ezeket a fiatalokat nem a Kenyérnek, nem a Szónak, nem a Szépnek az éhe hajtja – miként Ady Endre írja a Csák Máté földjén c. versében -, de a Léleknek az éhe hajtja őket.

Veni, Creator Spriritus … – Teremtő Lélek, légy velünk!

látogasd híveid szívét!

Töltsd malaszttal a kebleket,

melyeknek alkotója vagy. (Babits Mihály fordítása)

Így énekeljük a 8. szd. óta Hrabanus Maurus pünkösdi himnuszát. Pünkösdkor Isten Szentlelkét várták az apostolok, a teremtő Lelket, aki már a világ kezdetekor ott lebegett a vizek fölött – miként a Biblia első mondatában olvassuk. Amikor „a föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket... akkor Isten lelke lebegett a vizek fölött.” (Ter 1,2) S az első keresztény pünkösdkor az apostolok ugyanerre a teremtő Lélekre várakoztak, hogy újjáteremtse a világot. Imádkozva várakoztak a megígért Szentlélekre. Vágyakozásuk beteljesült, amikor az egész házat betöltő szélzúgás közepette mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek (vö. ApCsel 2, 2-4) Beteljesült Jézus ígérete, miszerint „nem hagylak árván benneteket” (Jn 14,18); – eljött a megígért Vígasztaló, a Szentlélek.

A párkereső fiatalokban ég a vágy, hogy rátaláljanak arra, akit a teremtő Isten nekik szánt. Az apostolok a Szentlélekre vártak – a párkereső fiatalok a Szentlélek ajándékára várnak.

2./ A várakozás olyan életállapot, amely átalakító erővel bír.

A várakozás megérlel. A gyümölcsnek is várakozásra van szüksége az éréshez. Az embernek is várakozásra van szüksége ahhoz, hogy éretten tudjon dönteni. Amint az éretlen gyümölcs élvezhetetlen, úgy az éretlen emberi döntés sok keserűséget hoz. Manapság divatos – úgy is mondhatjuk: kiérleletlen – vélemény az, hogy „a testem az enyém”. Ez a tévedés húzódik meg az abortuszok vagy a sterilizációk mögött: az én testemmel azt teszek, amit akarok. Aztán ahogy az éretlen gyümölcsbe belevásik az ember foga, úgy az éretlenül hozott döntések megkeserítik az életet. „A testem az enyém” - mondja sok fiatal, s aztán átadja testét a kicsapongásnak. Nem az eszéből él, hanem a testéből – amíg tud, amíg a teste eladható.

Pál apostol méltán írja a kicsapongó életbe belesüllyedt korintusiaknak: „A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért... Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok! Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben.” (1 Kor 6,13.19-20)

Az Örökimádó templomban összegyűlt sok-sok fiatal bizonyára tudatában van annak, hogy a teste az Úré, mivel teste a Szentlélek temploma. Jézus mondja, hogy „aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja; hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” (Jn 14,23)

„Fontoljátok meg, mekkora tisztesség az, hogy Isten lakik szívünkben. Ha valami gazdag, hatalmas barátunk jönne házunkba, bizonyára nagy sietve látnánk hozzá az egész ház tisztogatásához, hogy semmi sem maradjon ott, ami az érkező szemét bánthatja. Tisztítsa ki hát mindenki a bűnös cselekedetek szennyét, aki lelke hajlékát Isten befogadására készíti elő.” (Nagy Szent Gergely pápa)

Mit keresnek a párkereső fiatalok? Első gondolatunk az, hogy házastársat. De nem csak azt. Ha megtalálták az Istennek tetsző társat, akkor együtt keresik a teremtő Lelket, aki felkeltette bennük a vágyat, s akit csak a tisztaszívűek fognak meglátni. A várakozás átalakítja, megérleli őket erre is.