Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Gondolatok az ökumenizmusról – 2023.01.16.

1./ A görög oikein=lakni szóból eredő ökumenizmus alatt a keresztények egységtörekvését értjük. Krisztus szándéka az volt, hogy övéi „mind egyek legyenek” (Jn 17,21). A II. vatikáni zsinat Unitatis redintegratio kezdetű határozatában olvassuk: „Krisztus Urunk csak egyetlen egyházat alapított, mégis több keresztény közösség igényli, hogy elismerjék, mint Jézus Krisztus igazi örökségét. Valamennyien az Úr tanítványainak vallják magukat, de különbözőképpen vélekednek és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne megosztva. Ez a megosztottság kétségkívül ellene mond Krisztus akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden embernek.”

Minden év januárjában ún. ökumenikus imahetet tartunk, melynek során kölcsönösen ellátogatunk a különböző felekezetű keresztények templomaiba, hogy közös imádsággal esdjük ki az Úrtól a keresztények egységét. Az imádságon van a hangsúly, hiszen a keresztények egysége nem jöhet létre valamilyen politikai államcsínnyel. Sem a pápa, sem a protestáns világegyház tanácsa nem rendelkezik olyan abszolutisztikus teljhatalommal, hogy megalkosson egy kiegyezési formulát. Az ökumenikus imahét – miként a neve is jelzi – olyan törekvést jelent, melyben az Úrhoz fordulunk, hogy Ő vezessen bennünket az egység felé vezető úton.

 

2./ Az egységre törekvés közben nem feledkezhetünk meg egy lényeges szempontról, melyről a 2005-ben elhunyt német bíboros, Leo Scheffczyk ír. Arról van szó, hogy „a mai egyházak szellemileg meglehetősen széttagolt állapotban vannak. Tény, hogy a mai keresztény egyházakon és felekezeteken belül komoly vízválasztók és frontvonalak húzódnak, s olyan frakcióképződés zajlik, melynek eredményeként az elszakadt egyházak egyes csoportjai bizonyos hitbeli, illetve hitet érintő kérdésekben nemegyszer közelebb állnak egy másik egyházhoz, mint saját egyházuk többi tagjához.” (Leo Scheffczyk: A katolikus hit világa, 20)

A német hittudós bíboros megállapítása sajnos igaz, ha csak a mai német katolikus egyház megosztottságára gondolunk. Scheffczyk bíboros szerint „ebben a helyzetben szinte képtelenség felekezetközi, illetve felekezetek fölötti párbeszédet folytatni, hiszen nem jutnánk szellemi-lelki egységre a dialógus végén, hanem pusztán annyit érnénk el, hogy töredékes hittartalmakat helyezünk egymás mellé… Először saját maguk belső egységének helyreállításán kell fáradozni. Ha ugyanis önmagukban is töredezett, és széttagolt részeket akarunk összeilleszteni, nemcsak erőinket pazaroljuk, hanem vallási-teológiai szempontból is ellentmondásosan cselekszünk, hiszen ellentétbe kerülünk a mélyebb egység és igazság szellemével… A kívülre irányuló ökumenizmust meg kell hogy előzze a befelé irányuló ökumenizmus… Csakis akkor léphetünk hosszú távra kiható egységre más közösségekkel, ha mi magunk is olyan közösséghez tartozunk, amely belsőleg, szellemileg egységes.” (uo)

 

3./ Peter Seewaldnak Joseph Ratzinger bíborossal készült intrejúkötetében a későbbi XVI. Benedek pápa azt mondta, hogy az a lényeg, hogy előre menjünk. „Nem arról van szó, hogy konkrét csatlakozásokat szeretnénk, hanem azt reméljük, hogy az Úr mindenütt olyan hitet ébreszt, amely egymásba torkollik és akkor egy egyház lesz. Mi katolikusok meg vagyunk győződve arról, hogy ez az egy egyház lényegi formájában már létezik a katolikus egyházban, s a jövőben is így lesz, az Úr neveli és vezeti. Ennyiben nem képzelünk el csatlakozási modelleket, hanem egy hívő előrehaladást, az Úr vezetése alatt, aki tudja az utat, s akiben bízunk.” (Isten és a világ, 415)

 

4./ Szent II. János Pál pápa 1995-ben kiadott Ut unum sint enciklikájában összegezte az ökumenizmus mérlegét, nevezetesen: az újra megtalált testvériséget, az emberiség szolgálatában végzett szolidaritásban, Isten Igéjének és az istentiszteletben megnyilvánuló közeledésben, a szeretetszolgálatban megmutatkozó konkrét együttműködésben, a keleti és nyugati egyházak közötti dialógusban.

Az ökumenizmus célja az egy, szent, katolikus és apostoli Egyház egységét kifejező közös Eucharisztia (kommunió) megünneplése. Ezért imádkozunk ezen a héten.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2023-01-16.odt32.84 KB