Címlap

Eucharisztikus Gyermekszövetség, 2019.04.02.

1./ A farkasréti templomban két ereklyét őrzünk aranyozott ereklyetartóban: Boldog Batthyány-Strattmann László szemorvosét, és Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökét. Az ereklyéket tartó márványkövön jelmondatuk olvasható.

     A hercegi családból való dr. Batthyány-Strattmann László jelmondata: Fidelitate et caritate – hűséggel és szeretettel. Dr. Meszlényi Zoltán segédpüspök jelmondata: Fidenter ac fideliter – bizalommal és hűséggel.

     A nemesi családoknak és a püspököknek mindig van címerük és jelmondatuk, sőt a papszentelés előtt minden újmisés pap jelmondatot választ, amit a szentelési emléklapon is feltüntet. Az irodalomban is találunk arra példát, hogy valaki megfogalmazza költői hitvallását – ezt nevezzük ars poetica-nak. A 100 évvel ezelőtt meghalt Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én... c. verse is ilyen ars poetica, költői hitvallás. A jelmondatok és a költői hitvallások egyféle programként is felfoghatók. Boldog Batthyány-Strattmann László ezek szerint a hűség és szeretet szellemében, Boldog Meszlényi Zoltán püspök pedig a bizalom és hűség szellemében akarta életét leélni.

     Eddig nem találkoztam olyan esettel, amikor egy gyerek jelmondatot választott volna magának.

Pedig erre is van példa.

 

2./ Tiszteletreméltó Anne de Guigne (1911-1922) erre a példa. Ismerkedjünk meg életével.

   Európa legtisztább tava – az Annecy-tó partjára néző – Courban kastélyban látta meg a napvilágot 1911-ben. A grófi családban ő volt az első gyermek, utána még három testvére született. Anne öt éves volt, amikor édesapja meghalt az első világháborúban. Még nem érte el az elsőáldozáshoz szükséges életkort, de egyre gyakrabban emlegette első szentáldozását. Beíratták a hittancsoportba, ahol ő volt a legfiatalabb, és noha a memoriterek nehézséget okoztak számára, a tanultak értelmét pontosan tudta. Hitoktatója engedélyt kért a püspöktől, hogy Anne hadd részesüljön korábban az első szentáldozásban. A püspök vizsgáztatáshoz kötötte az engedélyt. Miután a hitoktató kérdéseire Anne tökéletesen válaszolt, a hitoktató így számolt be püspökének Anne felkészüléséről: „Bárcsak ön is, én is ilyen felkészülten várnánk a mi Urunkkal való találkozást, mint ez a kislány.”

 

     Az elsőáldozásra való lelki felkészülés részeként Anne jelmondatot választott magának:

„Az engedelmesség a gyermek fő erénye.” Az Oltáriszentség vétele után így adott hálát: „Ó, most nagyon, nagyon boldog vagyok. Mostantól fogva minden áldozatot Máriának ajánlok, hogy ő Jézushoz vihesse azokat.” Amikor rákérdeztek, hogy mit mondott Jézusnak az imájában, Anne egyszerűen válaszolt: „Megmondtam neki, hogy szeretem.”

     Akik látták Anne elsőáldozását, soha nem felejtik el a pillanatot. Egy hívő így emlékezett rá: „Olyan volt, mint egy élő úrmutató. Sugárzott az arca.” Anne egyszerű kis verseket és dicséreteket írt, hogy azokat imádkozhassa a szentáldozás idején. A bűnbánat szentségének vételekor a kislányt követő asszony megkérdezte a gyóntató paptól, hogy ki volt ez a kislány. A pap érdeklődésére, hogy miért kérdezi, így válaszolt: „Miért, atyám? Azért, mert a lány teljesen átszellemülten lépett ki a gyóntatószékből.”

     Tizenegyedik születésnapja közeledtével Anne mintha előre megérezte volna a halálát. Gyakran beszélt a mennyországról, amit ő is hamarosan meglát, és vágyakozott a napra, mikor végre ott lehet. Anne de Guigne 11 évesen agyhártyagyulladást kapott, és 1922. január 14-én meghalt. Halála egy szombati napra esett, mely régtől fogva Szűz Mária napja. Ezen a napon Anne a Szűzanya képére meredve szóról-szóra elmondta az Üdvözlégy Máriát, majd még utoljára földi édesanyjára tekintett és így halt meg. Testét a családi kriptába temették. Miután számtalan gyógyulás és imameghallgatás  történt közbenjárására, 1932-ben Annecy püspöke elindította Anne boldoggáavatásának eljárását. Felnyitották a kriptában lévő érckoporsóját, és a kislány testét tökéletes állapotban, romlatlanul látták. A hideg esőben és fagyos szélben mintegy 300 ember gyűlt össze, hogy megtekintsék a kis koporsót. 1990. március 3-án Szent II. János Pál pápa elismerte a tizenegy éves gyermek hősies erénygyakorlását, és így a tiszteletreméltó címet adományozta neki.

A kis Anne ügye most a boldoggá és szentté avatásra várakozik.

3./ „Ne válasszunk magunknak csillagot?”

     Petőfi Sándor 1845. őszén írta A négyökrös szekér c. versében, hogy „ne válasszunk magunknak csillagot?” A kis Anne de Guigne történetét megismerve felteszem a kérdést az elsőáldozásra készülőknek: ne válasszunk magunknak jelmondatot?

     Boldog Batthyány-Strattmann László és Boldog Meszlényi Zoltán  jelmondataiban néhány erény   szerepel: a bizalom, a hűség és a szeretet. A hűség mindkettőjük jelmondatában előfordul. A kis Anne jelmondatában pedig az engedelmesség erénye szerepel.

     Az újszövetségi szentírásban – Szent Pál és Szent Péter leveleiben – több erénykatalógus található, melyekből tetszés szerint lehet erényeket választani jelmondatul.

 

        „Mint Istennek szent és kedves választottai öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. (Kol 3,12)

        „Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek.” (Ef 4,32)

        „A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23)

        „Te azonban, Isten embere... törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre.” (1 Tim 6,11)

        „Kerüld az ifjúkor vágyait, törekedj igaz életre, hitre, szeretetre és békességre azokkal egyetemben, akik tiszta szívvel hívják az Urat segítségül.” (2 Tim 2,22)

        „Végül mindnyájan legyetek egyetértőek, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak.” (1 Pét 3,8)

        „Minden igyekezetetekkel legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat /önuralmat/, a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást, a jóban való kitartás a vallásos érzületet, a vallásos érzület a testvériességet, a testvériesség pedig a szeretetet.” (2 Pét 1,5)

 

A teljesség igénye nélkül néhány erény felsorolása, a könnyebb választás érdekében:

 

alázat,

békesség,

bizalom,

engedelmes,

együttérző,

hit,

hűség,

igazságosság,

irgalmasság,

jóindulat,

jóság,

kedvesség,

kitartás,

könyörületesség,

megbocsátás,

önmegtartóztatás,

önuralom,

öröm,

remény,

szelídség,

szeretet,

testvériesség,

türelem...

    

    

  

AttachmentSize
Gyermekszövetség, 2019-04-02.odt10.83 KB