Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Eucharisztia nélkül nincs üdvösség – 2022.12.12.

1./ A covid-járvány egyik következménye az online-miséken való „részvétel” és a lelki áldozás. Híveink jól érzékelik, hogy a virtuális szentmise nem pótolja a szentmisén való fizikai részvételt. Egy betegsége miatt már évek óta szobafogságra kényszerült idős hívő azt mondta, hogy ő szívesebben hallgatja a szentmise rádióközvetítését, mint a televíziós misét, mert a kamera mozgása más-más látványra tereli figyelmét magáról a szentmiséről. Mások arról számolnak be, hogy a lelki áldozás nem pótolja a valóságos szentáldozást. Vitán felül áll: tökéletesen igazuk van. Sem a virtuális szentmise, sem a virtuális szentáldozás nem az igazi. A hiányérzetet csak akkor fogjuk fel valódiságában, ha átgondoljuk a valós szentáldozás hatásait.

 

2./ Az áldozás hatása többek között, hogy egyesít Krisztussal, valamint növeli az Egyház tagjainak egybetartozását. Nézzük részletesebben e két hatást Gál Ferenc magyarázatában:

a./ Az oltáriszentség egyesít Krisztussal.

Az oltáriszentség megígérésében az élet szó visszhangzik: aki e kenyérből eszik, örökké él…, a kenyér az én testem a világ életéért…, aki engem eszi, él énáltalam. A táplálék az élet biztosítása. Az áldozásban az ember győz az örök halál felett. Krisztus fontosnak tartotta, hogy az oltáriszentséget erről az oldalról mutassa be. Hiszen az ember legnagyobb nyomora a halállal való eljegyzettség. A test halálán kívül a lélek halála, a kárhozat is fenyegeti. Az életet Krisztuson keresztül kapjuk. Saját természetfölötti életét osztja meg velünk: „Amint én élek az Atya által, úgy aki engem eszik, él én általam”. Ő nem úgy osztja meg velünk életét, mint barátaink. Az embernek el kell hagynia saját gondolatát, hogy átvegye a másikét. Krisztus meghagyja a mienket, de átitatja az övével. Meghagyja a személyiségünket, öntudatunkat, de betölti természetfölötti légkörével: „Aki eszi testemet és issza véremet, az bennem marad és én őbenne” (Jn 6,56).

b./ Az áldozás növeli az Egyház tagjainak egybetartozását.

Szent Pál tanítja, hogy „egy kenyér, egy test vagyunk sokan, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk” (1 Kor 10,17). Az oltáriszentség erkölcsi szempontból is erősíti az egységet, mivel gyógyítja és fékezi a széthúzó erőket. A test cselekedeteivel szemben a lélek vágyát juttatja fölénybe. A lélek gyümölcsei pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság és szelídség (Gal 5,22). [Gál Ferenc: Az üdvtörténet misztériumai, 174-175]

Nyilvánvaló, hogy virtuális szentmisében a virtuális áldozás nem képes létrehozni ezt a két nélkülözhetetlen hatást. Az Egyház mindig is tudatában volt ennek, s ezért már a kezdeti időkben is megengedte, hogy a szentmisén kívül a betegek is részesülhessenek szentáldozásban oly módon, hogy elvitték nekik az Oltáriszentséget. Csak a valóságos szentáldozás egyesít Krisztussal, és növeli az Egyház tagjainak egybetartozását. Ezért nem gondolhatjuk, hogy az online-szentmise és a lelki áldozás korunk új vívmánya. Amint szentgyónást sem lehet végezni telefon- vagy skype-kapcsolaton keresztül (pl. a titoktartás miatt sem), úgy az online-szentmise sem minősül valóságos szentségfelvételnek. Legfeljebb információ-felvételnek tarthatjuk, akárcsak egy hitről szóló előadás meghallgatását.

 

3./ Hilarion Alfeyev orosz ortodox érsek, budapesti és magyarországi metropolita az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson tartott előadásában ezeket mondta (2021.09.06.):

Az üdvösséghez vezető út elképzelhetetlen az Eucharisztia nélkül. Az Egyház nélkül nincs üdvösség, ezért az Egyház, az Eucharisztia és az üdvösség fogalma elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Amikor szentáldozáshoz járulunk, Krisztus teste behatol a testünkbe, és vére folyni kezd az ereinkben. És nemcsak az elménkben és a szívünkben egyesülünk Krisztussal, hanem a testünkben is. Mint Krisztusban az egész emberi természet – a test, a lélek és a szellem – egyesült Istennel, így az egész emberségünk is részt vesz a megistenülés folyamatában.”

Hilarion érsek elismeri, hogy valójában nem sokan érik el a megistenülés állapotát, de vannak szentek, akik elérték ezt a célt.

Szent Ágoston mondása illik ide, aki ezt írta le: „ha az életszentség másnak sikerült, akkor az neked is sikerülhet, Ágoston.” Az Eucharisztiával, az élet kenyerével nekünk is sikerülhet.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-12-12.odt33.09 KB