Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök tanítása a családról – 2011. március 4.

 

1./ A Család Évében kapóra jön a 2009-ben boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspök egyik – 1941-ben elmondott – esküvői szentbeszéde. Az esküvőkön oly gyakran hallott jézusi példabeszéd-ből indul ki: a sziklára épített ház hasonlatából (Mt 7, 24-27).

A bölcs ember házát sziklára építi, amely ellenáll mindenféle viharnak. A házasulandóknak is bölcs emberként sziklára kell építeniök családjukat, s ez a kőszikla az Úr félelme – írja a püspök, és idézi az ószövetségi Példabeszédek könyvének közismert mondatát: „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (Péld 1, 7) „Az Úr félelme” bibliai kifejezés alatt körülbelül azt kell érteni, amit a modern nyelvek a vallásosság, jámborság szavakkal szokott kifejezni. Tehát így is lehetne mondani, hogy a „bölcsesség kezdete a vallásosság”. Meszlényi püspök arról szól esküvői homiliájában, hogy a bölcs ember a családját a vallásosságra – mint sziklára – alapozza.

Szó szerint így folytatja: „Amíg életeteket erre építitek, addig semmiféle vihar nem fogja azt tönkretenni. Ha körülnéztek a világban, látni fogtok rengeteg lelki összeroppanást. Látni fogjátok családoknak lelki szétzüllését, s ha megközelítitek ezeket az összeroppant lelkeket, meg fogjátok ál-lapítani, hogy azokban – szomorú sorsuk beállta előtt – már megszűnik az Úr félelme (azaz a vallá-sosság). Nemcsak magatoknak kell félni az Urat, hanem az Úr félelmére (vallásosságra) kell nevelnetek majd azokat a gyermekeket, akiket Isten rendeléséből megajándékoztok az élettel. Nek-tek arra kell törekednetek, hogy azok a gyermekek, akikkel majd benépesítitek a ti családi szenté-lyeteket, hogy azok is kora gyermekkortól féljék Istent, s ezt az istenfélelmet hordozzák végig egé- szen addig, míg ti fogtok őrködni felettük, s ezzel az istenfélelemmel lépjék át a ti házatok küszö-bét utoljára, amikor kibocsátjátok őket az életbe.”

Végül az eskető Meszlényi püspök azzal fejezi be beszédét, hogy imádkozik a fiatal párért, hogy a szentségi kegyelem erősítse bennük ezt a bölcsességet, erősítse bennük az Úr félelmét, azaz a val-lásosságot.

2./ Pontosan ma van 60 éve, hogy Boldog Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök a kommunis- ták börtönében életét adta hitéért. Ezért március 4-e lett liturgikus emléknapja. Életpéldája éppoly tisztán ragyog, mint tanítása. A házasságról Jézus tanítása szellemében beszél, és nem a korszellem-nek megfelelően.

Mert nézzük csak, mit tekint a mai korszellem a házasság alapjának? A legtöbb ember a házas-ság alapjául a szerelmet, a jó tulajdonságokat, a jó állást, a rendezett anyagiakat, a lakást szokta megnevezni. A jézusi példabeszéd szerint mindez futóhomok. A szerelem elmúlik, a jó tulajdonsá-gok megkopnak, a jó állás könnyen megszűnik, az anyagi erőforrás a világgazdasági válság hatására megrendülhet, s a modern bálvány szerepét betöltő lakás vagy ház a gyerekek kiröpülésével egyre nagyobb terhet jelenthet. Mindez tehát futóhomok. A házasság alapjául nem használható a futóho-mok. A házasság akkor erős, ha kősziklára, azaz istenfélelemre, vallásosságra alapul. Ezt tanítja Boldog Meszlényi Zoltán püspök. Ez nem a korszellemet követi – annyi biztos. A korszellem eluta-sítja az isteni bölcsesség tanítását, miszerint „a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme”. A korszellem a kurrens árucikknek számító élettársi viszonyt tartja követendőnek. Ma ez a „menő” életforma. S idegenül néznek a vallásosság sziklájára épített házasságra. Persze: homokvárat építeni sokkal könnyebb, mint sziklába alapot ásni. De az is igaz, hogy a homokvárak kártyamód esnek össze. S a romokból újabb és újabb homokvárat építenek. Sokszor egész életükben építenek, ahelyett, hogy gyönyörködnének a vallásosság sziklájára épült házasság szépségében.

3./ Nekem sokszor van módom gyönyörködni a vallásosság sziklájára épül házasságok szépségé-ben. Papi életem során számos arany- sőt gyémántmenyegzős házaspárt volt módon megismerni. Őket sem kímélte meg a korszellem a próbatételektől, de a házasság szentségi kegyelmével erősek tudtak lenni, mint a szikla. A szentségi kegyelem erejével, Isten erejével álltak helyt a próbatételek-ben. S a tekintetük késő öregségükben is olyan tiszta maradt, mint egy gyermeké.

Boldog Meszlényi Zoltán 70 évvel ezelőtt elmondott esketési beszédében arról szólt, hogy imád-kozik a fiatal párért, hogy a szentségi kegyelem erősítse bennük az Úr félelmét, azaz a vallásossá-got. Vegyük ezt felhívásnak, hogy a Család Évében mi is imádkozzunk a házaspárokért. A szentségi kegyelem erősítse őket, hogy mindig tiszta szemmel tudjanak egymásra tekinteni, hogy tudjanak szemükkel simogatni és mosolyogni – miként bontakozó szerelmük idején tették.