Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Az istenszeretetről – 2022.10.10.

1./ Avégett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük és megszeressük… volt a válasz a kiskatekizmus „mi végett vagyunk a világon” kérdésére.

A megismerés a megszeretés összefüggésével foglalkozik a Lumen fidei – A hit világossága kezdetű enciklika, melyet még XVI. Benedek pápa készített el, de az őt követő Ferenc pápa adott ki. (vö. 26,27 pontok)

Középiskolai matematika tanárnőnk, Megyeri Antalné Ilus néni bölcs mondására mai napig emlékszem: amit az ember megismer, azt megszereti. Ez nem csak a matematikára vonatkoztatható, de például a zenére is, hiszen azt tapasztaljuk, hogy minél többször hallgatunk egy klasszikus zeneművet, annál inkább megszeretjük.

A modern ember azonban úgy látja, hogy a szeretet csupán egy érzés és nem kapcsolódik a megismeréshez. Ennek a szemléletnek a következménye, hogy igen sokszor felszínes és rövid életű a szeretet. Vegyük példaként a korunkban gyakori ún. egy éjszakás kalandot, ahol a kellő megismerés hiányában nyilván nem is jöhet létre tartós szeretet. Ezért nem beszélünk ilyenkor szerelemről, hanem csak kalandról.

Hasonló összefüggés fedezhető fel az Istenre vonatkozó ismeret és az istenszeretet között: ha nem előzi meg az Isten megismerése, akkor csak futó érzelemről van szó; ha viszont kellő hittani ismeretek birtokába jut valaki, akkor juthat el a mély istenszeretetre. A szeretetet és az igazság megismerését nem lehet szétválasztani. Sőt, a szeretet megnyitja a szemet a még mélyebb ismeretre. Nagy Szent Gergely pápa mondja egyik homíliájában, hogy amor ipse notitia est, azaz „maga a szeretet ismeret”.

Saint-Exupéry: A kis herceg c. meséjéből ismert mondás, hogy „jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”. Szent Pál hasonlóan látja, amikor „szívbéli hitről” (Róm 10,10) beszél. Ez azt jelenti, hogy a hit annyira ismeri meg Istent, amennyiben a szeretet megvilágosítja.

2./ Hogyan jutunk el az istenszeretetre?

Amikor Jézustól azt kérték tanítványai, hogy taníts minket imádkozni (Lk 11,1), akkor Jézus megtanította nekik a Miatyánkot. Amikor a tanítványok azt kérték, hogy „növeld bennünk a hitet” (Lk 17,5), akkor a mustármagnyi hit erejéről mondott példabeszédet. De ki tanít minket az istenszeretetre? - kérdezhetjük. Szent Pál apostol megadja a választ: a Szentlélek. A római levélben ezt olvassuk: „A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5) Miként valósul ez meg?

A három befogadó szentségen – keresztség, bérmálás, oltáriszentség – keresztül beiktatódunk a keresztény közösségbe. Mint Krisztus közösségének tagjai, részt veszünk a szentmisén, amely emlékeztet Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Jézus szeretetből vállalta értünk a halált, s a szentmisében azért esedezünk, hogy a Szentlélek késztessen bennünket is hasonló szeretetre. Utánozzuk a mi Urunk halálát, hogy miként Krisztus a halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek (Róm 6,10), ugyanúgy mi is új életre keljünk (Róm 6,4), vagyis meghaljunk a bűnnek, és Istennek éljünk.

Amikor szentáldozáshoz járulunk, ha nem is iszunk Jézus szenvedésének kelyhéből, de iszunk az Úr szeretetének kelyhéből. Ettől megittasodva, féken tartjuk testünket, és az Úr Jézus Krisztusba öltözötten nem követjük testi vágyainkat, s nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra fordítjuk figyelmünket. Aki tehát iszik az Úr kelyhéből, megőrzi az istenszeretetet.

3./ Korunkban csökken az istenszeretet.

Ezzel a ténnyel gyakran szembesülünk. A covid világjárvány miatt hónapokon át nem lehetett nyilvános szentmisét tartani. Szükségmegoldásként elterjedt az online-miseközvetítés, mely némileg pótolta a lelki igényeket. A szentáldozást azonban nem tudta pótolni, mert az fizikai jelenlétet igényel. A járvány enyhülésével azt tapasztaljuk, hogy a templomba járó hívek száma mindenütt visszaesett. A covid terjedésével együtt terjedt a lanyhaság, közömbösség, lelki restség.

Most egyre világosabban látni, hogy a szentmise, mint eucharisztia (hálaadás) Jézus megváltó haláláért és feltámadásáért, mennyire fontos az istenszeretet fenntartásában, elmélyítésében.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-10-10.odt32.8 KB