Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

A remény több, mint derűlátás – 2022.02.07.

1./ Bogár László: Egy ismeretlen főszereplő - a kapitalizmus c. előadásában említi, hogy a francia forradalom idején, 1793. januárjában kivégzett XVI. Lajos francia király halála előtt írt naplóbejegyzésében írja: kivégzésemmel Istent végképp kiparancsolják a politika világából. Igen, hiszen a keresztény királyok úgy kezdték akaratuk kinyilvánítását, hogy „mi, Isten kegyelméből az ország uralkodója úgy akarjuk, hogy...” A francia király lefejezésével a francia forradalom Istent is legyilkolta. Miért? A közgazdászprofesszor szerint azért, mert a szakrális elemek – mint amilyen a király is – gátolják az eredeti tőkefelhalmozást. Ne feledjük: ez a kor a kapitalizmus kialakulásának a kora.

Száz évvel XVI. Lajos után Friedrich Nietzsche (1844-1900) német filozófus leírja, hogy „Isten halott. Isten meghalt. És mi öltük meg!” A Zarathustra énekében kérve kéri véreit, hogy maradjanak hívek a földhöz és ne higgyenek azoknak, akik túlvilági reményekről fecsegnek. Mert az ember fölszabadulása csak úgy lehetséges, ha Istentől megszabadul. Ha Isten létezne – írja –, akkor nem tudnám elviselni, hogy ne én legyek az.

Napjaink önimádó társadalmában a szóhasználatban is megmutatkozik az istennélküliség. Amíg a keresztények ismerik és használják a „remény” kifejezést, addig az isten nélküli világ a „derűlátó” szót említi.

 

2./ A „derűlátó” szó leginkább politikai vagy gazdasági nyilatkozatokban fordul elő. A politikusokra jellemző „kincstári optimizmus” megfelelő szinonimája, ha „derűlátóan” látja a jövőt.

A derűlátás az a fajta könnyed viselkedés, amikor azt gondoljuk,hogy a dolgok végül mindig maguktól elrendeződnek. A derűlátó a rosszat magától megszűnő rendetlenségnek tekinti, vagy esetleg a növekedéssel járó válságnak. Ily módon azonban súlytalanná teszi a rossz tragédiáját, ezért a derűlátás a reménység legfőbb ellenségévé válik.” - írja Jean Danielou bíboros A történelem misztériuma c. könyvében (373).

A jezsuita hittudós a marxizmust említi, mint a hamis derűlátás terjesztőjét. A marxista ideológia szerint a gazdasági feltételek megváltoztatása meghozza az ember állapotának kedvező megváltozását. A marxista tanításban az ember arra tesz kísérletet, hogy önmaga demiurgoszává, a jövő emberiségének megteremtőjévé váljon.

A II. világháború utáni kommunista uralom évtizedeiben az „új, szocialista embertípus” kialakításáról hallottunk, melyet átneveléssel – értsd: erőszakkal, propagandával és demagógiával – akartak megvalósítani. Ez a kísérlet elbukott, ám a kommunizmus vírusa új mutációkban most is jelen van. Az LMBTQ és gender ideológia hasonló célt tűzött ki, mint a marxista ideológia: a jövő új emberiségének megteremtését. Biológiai nem helyett társadalmi nemről (gender) beszél; a férfira és nőre alapított család fogalma helyett új családfogalomról. Új embertípusról.

Hogy ilyen új embertípus létrejötte mellett beszélhetünk-e derűlátóan az emberiségről, én nem tudom…

József Attilával mondhatjuk:   Én nem tudom, mi fenyeget

                                               az estek csipkés árnyain;

                                               mint romló halon a legyek,

                                               szétszállnak tőle álmaim. (Én nem tudom… , 1937.)

 

3./ A remény keresztény erény, tehát nem azonos a derűlátással.

A kereszténység szintén annak tudatosításából indul ki, hogy helyzetünk kilátástalan, fogságunk elkerülhetetlen, és alapvetően képtelenek vagyunk önmagunkat megszabadítani. Ám a remény éppen azért ellentéte a kétségbeesésnek, mert nem nyugszik bele a fogságba, és miután önmagától semmit nem remél szabadulása érdekében, minden látszat ellenére egy Másik felé kiált, s ez az Isten. Ahol elhangzik az ima, ott már jelen van a reménység.

A reménység tárgya nem csak saját üdvösségünk, hanem a többieké is, ha szeretet által egyesülünk velük – mondja Aquinói Szent Tamás. A valódi reményt a szeretet mozgatja. A keresztény remény tehát nem korlátozódik személyes sorsunkra, hanem kihívást jelent a világ sorsára is.” (im. 374,384)

 

AttachmentSize
Vesperás, 2022-02-07.odt32.3 KB