Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Minden forrásom belőled fakad, 10. - 2020.02.24.

1./ Szent Mátyás apostol ünnepe egy hűséges tanítvány alakját állítja elénk, akit az áruló Júdás helyére választott az apostolok közössége. (ApCsel 1,26) XVI. Benedek pápa egyik katekézisében (2006. október 18.) arról szólt, hogy „hűségének nagysága miatt nyert isteni meghívást Júdás helyére, hogy mintegy az ő árulását kiváltsa. Ebből egy végső tanúságot vonhatunk le: még ha az Egyházból nem is hiányoznak a méltatlan és áruló keresztények, mindannyiunkra tartozik, hogy azt a rosszat, amit elkövettek, ellensúlyozzuk a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba és Megváltónkba vetett tiszta tanúságtételünkkel.”

A hűséges Szent Mátyás apostollal tehát behelyettesítték az áruló Júdás helyét.

A matematikában ismerjük az egyenletrendszerek megoldását behelyettesítő módszerrel. Ennek párhuzamaként mondhatjuk, hogy az erkölcsi hanyatlás gyógyítása lehetséges erkölcsi kiválósággal.

2./ A hanyatló Európa megmenthető még keresztény tanúságtevőkkel? Ezzel a kérdéssel foglalkozik Robert Sarah bíboros: Esteledik, a nap már lemenőben c. könyvében. Gondolataiban Joseph Ratzinger bíboros 2005-ben - közvetlenül pápává választása előtt - megjelent Európa alapjai ma és holnap c. könyvéből indul ki. Ratzinger bíborostól a következőket idézi:

„Legfőbb sikerének órájában Európa, úgy látszik, belülről kiüresedett, mintegy megbénult keringési rendszerének összeomlása miatt. Ez a krízis tönkreteszi az életét. Transzplantációkkal akarják gyógyítani, amely végül is identitásának eltörléséhez vezethet. Alapvető lelkierejének csökkenésével összefüggésben van a tény, hogy etnikai szinten Európa, úgy tűnik, a megszűnés útjára lépett.”

Sarah bíboros a „transzplantáció” kifejezést a migrációs folyamatokra alkalmazza, amely Európában demográfiai, kulturális és vallási egyensúlyvesztéshez vezet. „Európa terméketlen, elégséges születésszám híján nem képes megújulni. Úgy tűnik, a technostruktúrák Európája örül a migrációs áradatnak, sőt még ösztönzi is azt. Csak gazdasági fogalmakban gondolkodnak. Olyan munkásokra van szükség, akiket alacsony béren tartanak… A liberális ideológia ural minden más elngondolást. Mint Betlehemben, itt is Isten az egyetlen személy, akinek nem jut hely a szálláson.” (im. 336-337)

Igen, Európa Isten megölésére törekszik, miként egykor a gyermekgyilkos Heródes király.

Nietzsche (1844-1900) a legnagyobb újkori eseménynek tartja, hogy „Isten halott, hogy a keresztény Istenbe vetett hit hitelét vesztette, kezdi beárnyékolni Európát.” A német filozófus a vallás pusztulásától várta az ember felmagasztalását. (vö. Nyíri: A filozófiai gondolkodás fejlődése)

Csakhogy a demográfiai válság – melyet az emberiség maga idézett elő a „halál kultúrájának” terjesztésével, az emberi élet áruvá és játékszerré degradálásával – az európai civilizáció hanyatlását eredményezte.

Európa süllyedése egyedülálló az emberiség történelmében – írja Sarah bíboros. Ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy Európában az öngyilkos és dekadens intézmények mellett ott vannak a megújulás igazi csírái. Találkoztam számos nagylelkű családdal, melyek mélységesen bele vannak gyökerezve keresztény hitükbe. Láttam szép, hűséges és buzgó szerzetesi közösségeket. Engem azokra a keresztényekre emléketettek, akik a bukásnak induló Római Birodalomban a civilizáció pislákoló lángjánál virrasztottak… Szeretném azt mondani nekik: a ti küldetésetek nem az, hogy megmentsetek egy haldokló civilizációt. Egyetlenegy civilizáció sem birtokolja az örök élet ígéretét. A ti küldetésetek abban áll, hogy hűségesen, kompromisszumok nélkül éljétek a hitet, amit Krisztustól kaptatok. Így anélkül, hogy tudnátok, megmentitek a hit oly sok évszázadának örökségét. Ne féljetek, hogy kevesen vagytok! Nem arról van szó, hogy választásokat kell nyerni, vagy befolyásolni a közvéleményt. A lényeg az, hogy élni kell az evangéliumot. Nem úgy gondolkodni róla, mint utópiáról, hanem konkrétan megtapasztalni. A hit olyan, mint a tűz. Magunknak kell lángolnunk, hogy a hitet át tudjuk adni. Virrasszatok e szent tűz fölött! A Nyugat hideg telének közepén ti legyetek a tavaszi meleg. Amikor a tűz megvilágítja az éjszakát, az emberek lassanként köréje gyűlnek. Ilyen legyen a ti reménységetek!” (im. 335-336)

3./ A plébániai kisközösségek a hit őrzői. A gyermekkórus, ifjúsági-, házas- és felnőtt-csoport tagjai hűségükkel képesek behelyettesíteni a hitüket eláruló keresztényeket. Keresztény életükkel utat mutatnak az individualista Európának a kibontakozás felé, aki az Isten.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-02-24.odt31.41 KB