Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2018-09-16

Kedves Testvérek!

 

1./ Főpásztorunk – dr. Erdő Péter bíboros atya – 2018. szeptember 8-án kiadott körlevelében ismételt felhívást fogalmazott meg a szentáldozás rendjével kapcsolatban. Már 2004-ben és 2009-ben is megfogalmazta, hogy több helyen szabálytalan gyakorlat van szokásban, mint pl. a kis kereszt osztása. Az önmagában szép gesztust az Eucharisztia kiszolgáltatásától elkülönítve lehet csak alkalmazni – ezt megkívánja az Eucharisztia szent mivolta. Bíboros atya kéri, hogy ahol ez a szétválasztás még nem történt meg, ott ismertessük és értessük meg a Hívekkel a szentáldozás rendjét.

 Eszerint:

  • Szentáldozáshoz csak azok jöjjenek ki, akik áldozni fognak. Az egyedül helyükön még nem hagyható kisgyereket a szülők természetesen magukkal hozhatják.

  • A szentáldozás más liturgikus, paraliturgikus vagy udvariassági cselekményekkel való összetévesztésének elkerülése végett II. János Pál pápa „Ecclesia de Eucharistia” kezdetű enciklikája értelmében fontos, hogy a szentáldozásra készülő gyerekek részére – ahol ez szokás – kis keresztet vagy áldást ne az áldoztatással vegyesen, az áldoztató papot az Úr testének folytonos letételére kényszerítve adjuk, hanem – ha ez egyáltalán valahol szokásban van – esetleg a szentmise végén külön.

  • A Szentatya nyomatékos tanítása szerint az úgynevezett családias hangulat kedvéért nem szabad elhomályosítanunk a szentmiséken a legszentebb Eucharisztia semmi mással nem összehasonlítható méltóságát.

  • A kézből áldoztatással kapcsolatban tanítsuk a híveket rendszeres időközönként arra, hogy tenyerükből trónust formázva, tisztelettel tartsák kezüket a szentáldozáskor, és Krisztus testét még ott, az áldoztató pap szeme láttára vegyék magukhoz. Semmi esetre sem szabad a híveknek az Eucharisztiát kezükben elvinniük.

Főpásztorunk kérésének megfelelően előző plébániámon annak idején sikerrel járt az a megoldás, hogy a gyerekek a szentmise után a sekrestyében kaptak a homlokukra kis keresztet. Ezért 2018.09.23-tól a farkasréti templomban nem fogunk (sem magam, sem a diakónus, sem az áldoztatók) kis keresztet osztani a szentáldozás alatt, hanem csak mise után a sekrestyében.

 

2./ Tapasztalat szerint az elsőáldozást vagy bérmálást követően több gyerek már nem jön a plébániai hittanórákra. Még ha iskolai hittanórára jár, a katolikus korosztályi közösséghez tartozás miatt javára válna a plébániai közösség látogatása. Ezért a családok figyelmébe ajánlom a minden hónap első keddjén 5 órai (alsósoknak), illetve minden hónap első péntekén 7 órakor (felsősöknek) tartott templomi rövid szentségimádást, melyet szerény agapé követ a hittanteremben. Ezekre az összejövetelekre szeretettel hívom a volt elsőáldozókat és a volt bérmálkozókat.

 

3./ Felnőtt híveink figyelmét szeretném felhívni két rendszeres templomi programra:

  • Minden hétfőn este ½ 7 órai kezdettel énekes zsolozsmát imádkozunk a templomban, melyen – a család évére tekintette – homilia hangzik el „Házasság és család” témakörben, amit a plébánia honlapján is olvashatnak. (farkasretiplebania.hu)

  • Minden csütörtökön az esti szentmise után ½ 8 óráig szentségimádást tartunk a templomban.

Bíboros atya körlevelében kéri a papi hívatásokért való imádságot. Erre való tekintettel a csütörtöki szentségimádásokon el fogjuk mondani az alábbi imádságot, melyet ki-ki otthonában is elvégezhet:

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk, és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat. Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj áldozatkész buzgóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Ámen.

 

Budapest-Farkasrét, 2018. szeptember 15. Verőcei Gábor plébános

 

AttachmentSize
Lelkipásztori levél, 2018-09-16.doc20 KB