Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelkipásztori levél, 2018-01-06

Kedves Testvérek!

 

1./ 2018. hazánkban a családok éve . A kormányzat ilyen értelmű szándékát már 2017. nyarán tudni lehetett. Ezért is választottam szeptembertől a Házasság és család c. elmélkedéseket a hétfői énekes zsolozsmák tárgyául. Az eddig elhangzott 15 elmélkedés megtalálható a farkasréti plébánia honlapján: farkasretiplebania.hu

Már Szentcsalád vasárnapi – 2017. dec. 31-i - homiliámban említettem, hogy a család nem csak gazdasági közösség, de lelki közösség is. A családtámogatás gazdasági kérdéseivel a kormányzat hivatott foglalkozni, ám a családok lelki támogatása elsődlegesen a vallási közösségek feladata. Milyen lelki támogatásra gondolok? A már említett Házasság és család homiliasorozaton túl ezzel a lelkipásztori levéllel is. Iránymutatóként Szent II. János Pál 1994-ben kiadott családokhoz írt levele áll előttem.

 

2./ Szent II. János Pál Gratissimam sane kezdetű levelét azért is érdemes elővenni, mert a maihoz hasonló helyzetben keletkezett. Az Egyesült Nemzetek Szervezete az 1994-es esztendőt a Család Nemzetközi Évének nyilvánította. A Szent Pápa magáévá téve az ENSZ kezdeményezését, 1993. Szent Család vasárnapján nyitotta meg az egyetemes egyházban a „Család Évét”, majd 1994. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén kiadta fent említett levelét.

A levél elején megjelöli a család legfontosabb feladatát: az imádságot. „A Család Évében az imádságnak kell lennie a legfontosabbnak az Egyházban: a család imádságának, a családért és a családdal együtt mondott imádságnak.” … „A család tagjai a közös imádságban találkoznak, az imádság megerősíti a család lelki összetartozását azáltal, hogy részesíti Isten erősségében.” … „Az esküvő ünnepélyes szertartásában a pap így hívja segítségül az Urat: 'Áraszd ki rájuk (ti. az új házasokra) a Szentlélek kegyelmét, hogy a szívükbe áradt szereteted erejében hűségesek maradjanak a házasság szövetségében.' A 'Szentlélek kiáradásából' fakad a család belső ereje, s a képesség, hogy a szeretetben és igazságban eggyé váljon.” (4)

A házassági válságok korában megfontolandó a Pápa útmutatása! A közös imádság, a családért és a családdal együtt végzett imádság ereje nem pótolható anyagi erőforrásokkal.

„A család legyen egy szüntelenül imádkozó kórus! - folytatja a Pápa. Ebből az imádságból részesedjenek azok a családok is, melyek nehézségekkel küzdenek vagy veszélybe forognak, melyekbe befészkelődött a bizalmatlanság és a megosztottság, s még azok is, melyeket 'rendellenes' állapotban' lévőknek neveztünk.” (5) E helyen egy korábbi dokumentumára (Familiaris consortio, 79-84) hivatkozik, ahol felsorolja az ún. „rendellenes állapotokat”: szabad szerelem; katolikus hívők csak polgári házassága; elvált, de újra nem házasodott házastársak; elvált és újra megházasodott emberek. A Pápa szól a média felelősségéről is: „A hírközlő eszközök különféle programjai a családok szétzilálására törekszenek, rendes és 'vonzó' állapotnak próbálják föltüntetni azokat a helyzeteket, melyek valójában 'rendellenesek'... elhomályosítják a lelkiismeretet, eltorzítják azt, ami igaz, jó és szép.” (5) - Ezt nevezem én a gondolkodás megrontásának, ami bűncselekmény!

Levelében kitér arra az elterjedt véleményre is, hogy „több generáció együttléte akadályozza a család bensőségét és nagyon nehézzé teszi az életet.” (10) Való igaz, a fiatal házasok önálló és független életre törekszenek és igyekszenek kizárni a szülők befolyásának még a lehetőségét is. A Pápa itt rámutat korunk egyik gyenge pontjára: a családokban kevés az emberi élet, hiányoznak a személyek, akikre a „a jó ki akar áradni” (Aquinói Szent Tamás). - Igen, a gyermekek szeretete ki akar áradni, de ha nincs ember, akire kiáradjon, akkor maradnak a hobbiállatok. Átgondoljuk ezt?

 

3./ A 2018-as Család Éve legyen a családok imádságának az éve! Szeretném, ha a vasárnapi 9 órai szentmisék után minél több kisgyermekes család csatlakozna a tized rózsafüzért imádkozó családokhoz. Szeretném, ha a dec. 10-i családi szentségimádást megismételnénk az év folyamán. Szeretném, ha a pünkösdhétfői karizmák ünnepén minél több család elzarándokolna Máriaremetére.

Néhány ötlet a már eddig is működő családi imádságok kiteljesedéséhez. „A jó ki akar áradni!”

 

Farkasrét, 2018. január 6. Vízkereszt ünnepén Verőcei Gábor plébános