Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelki otthonunk az Egyház, 29. - 2019.10.21.

1./ Boldog IV. Károly király (1887-1922) liturgikus emléknapja van ma. Utolsó királyunkat 1916. december 30-án koronázták meg a budavári Mátyás-templomban. Az I. világháború kellős közepén „minden erejét a béke megteremtésére fordította, támadások és meg nem értettség árán is; ezért napjainkban is követendő példa számunkra, kinek közbenjárását kérhetjük az emberiség békéjének érdekében.” - mondta róla XVI. Benedek pápa. Kortársa, Anatole France – a királyunkat két évvel túlélő Nobel-díjas író, és korának élő lelkiismerete – szintén elismerően írt róla: „Károly király volt az egyetlen tisztességes ember, aki a háború alatt vezető helyen állott, de nem hallgattak rá. (...) Őszintén akarta a békét, és éppen ezért gyűlölte őt az egész világ.”

Békétlen időkben tisztességes ember – ilyen volt Boldog IV. Károly király. Belső békétlenségtől megosztott közéletünkben milyen nagy szükség lenne tisztességes vezetőkre! Kérjük szent életű királyunk égi közbenjárását tisztességes vezetőkért!

A háborúnak többféle formája létezik: fegyveres háború, kereskedelmi háború, médiaháború, kiberháború, kulturális háború stb. Közös nevezőjük, hogy mindegyik a másik fél lenyomását akarja elérni. A tisztességes embereket mindegyik háború megrostálja, s bizony csak kevesen maradnak fenn a rostán. Mindenféle háború képes lealjasítani az embert. Radnóti Miklós Töredék c. verse némi ízelítőt ad ebből:

Oly korban éltem én e földön,

mikor az ember úgy elaljasult,

hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra.

… mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos,

az áruló, a rabló volt a hős.

 

Boldog IV. Károly király tisztességes ember tudott maradni az embertelenségben – Isten kegyelméből. Igen, a tisztesség megőrzéséhez Isten kegyelme is szükséges. Amikor szent életű királyunk közbenjárását kérjük, akkor ezt a kegyelmet kérjük vezetőink részére.

 

2./ A tisztesség iskolája a család. (IV. Károly és Zita királyné nyolc gyermeket nevelt szeretetben.)

Prohászka Ottokár püspök 1923-ban megfogalmazott Harc a magyar halál ellen c. írásában olvasom, hogy a család célja nemcsak az, hogy ember szülessék, hanem, hogy a gyermek emberré neveltessék. Isten az embert azért teremtette, mert szerette; de a szeretetben a tekintély el nem veszett; hanem mindig érvényesült. A családi fészket ugyanis a szeretet és a tekintély formálja; tekintély és szeretet egységesíti a családot; a szülők és gyermekek lelke köré új erény fonódik: a pietás, azaz a kegyelet. (vö. ÖM 22, 310-311)

A családnak van rokonsága, kiválóságai; van történelme, múltja, vannak hagyományai és szokásai, van nyelve, vannak énekei s ünnepei, s azokat mind ismerik és élik azok, akik oda tartoznak, akiknek ez a zárt kör egy egész világ.” (ÖM 22, 311)

Prohászka ezután áttér a nemzetre, mint az emberiség Isten-adta alakulatára. A destrukció erői „fitymálják a nemzetet, lekicsinylik a nemzeti sajátosságokat s gúnyolják a nemzeti történelmet.” A nemzeti életet véve sokakat megfertőzött már valamiféle öngyilkossági baktérium, mely identitásvesztéshez vezetett. „Szeretnők elérni – írja Prohászka – hogy a szervezetek hullaként való szétesését ne tartsák fejlődésnek.”

Amitől Prohászka 100 évvel ezelőtt meg akarta óvni a családot és nemzetet, azt ma – divatos kifejezéssel élve - „ezerrel” igyekszik megvalósítani a liberális világ. A család és nemzet aláásását szolgálja a meleg-lobbi, gender-lobbi. A liberalizmus olyan világot teremtett, amely nem tisztel semmilyen tekintélyt; ahol a kettős életet élő és képmutató vezető továbbra is helyén maradhat, bomlasztva a rá bízott közösséget; ahol államalapító szent királyunk ereklyéjét a legalantasabb jelzővel lehet illetni… Oly korban élünk mi e földön, mikor semmi sem szent többé, amely – Prohászka jelzőjével élve – sokban hasonlít a 100 évvel ezelőtti „patkányforradalomra”. (im. 309)

A mai liturgikus emléknap - Károly és Zita házasságkötésének napja (1911.okt.21.) - arra tanít, hogy a példás házasélet a tisztességes élet és az életszentség iskolája is egyben.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2019-10-21.odt35.22 KB