Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Létezik „égi jel”? - Liguori Szent Alfonz életében igen! - 2011. augusztus 1.


1./ Cseh László többszörös érmes úszónk úgy nyilatkozott a sanghaji úszó világbajnokságon – miután nem került be a 200 m-es pillangóúszás döntőjébe -, hogy ez a kiesés égi jel volt számára, ez a szám talán nem is az ő száma. Igaza lehet, mert később a vegyesúszásban már bronzérmet nyert.

     Hogy egy úszódöntőből való kiesés tekinthető-e vallási értelemben égi jelnek, ezt egy úszó jobban meg tudja ítélni. Azt viszont mindenképpen állíthatjuk, hogy léteznek égi jelek.

2./ Liguori Szent Alfonz püspök, rendalapító életében több „égi jel” is előfordult. A legelső már születésekor történt. A színhely Nápoly. 1674-ben Nápolyba helyeztek egy fiatal, 32 éves jezsuita papot: Girolamo Ferencet (akit aztán a XIX. szd-ban boldoggá, majd szentté avattak). Nápoly, mint a kikötővárosok általában, sokféle bűnös tevékenység fészke volt: virágzott az orgazdaság, szemfényvesztés, pristitúció. Ferenc négy év alatt Nápoly misszionáriusa lett. Így hívták az utcán népmissziót tartó papot. - Manapság városmissziónak hívjuk ezt az evangelizálását! - Girolamo Szent Ferenc haláláig, azaz több, mint negyven éven át működött Nápolyban. Szóval ismerte mindenki.

     1696-ban a nápolyi királyi hajóhad ellentengernagyának fia született, és még aznap Alfonz névre meg is keresztelték. Éppen ekkor látogatott a családhoz Girolamo Szent Ferenc, Nápoly apostola. A Liguori szülők azonnal hozták az újszülöttet, hogy megmutassák az akkor már 54 éves jezsuita papnak. Ferenc atya karjába vette a gyermeket, megáldotta, és ezt mondta az ámuló szülőknek:

     „Ez a gyermek magas kort ér meg, igen öreg, több, mint kilencvenesztendős lesz. Püspök lesz belőle, és nagy dolgokat visz majd végbe az Üdvözítőért!”

     A prófécia egy csöppet sem nyerte meg az ellentengernagy papa tetszését, aki jól fizető világi méltóságra szánta a fiát. Sokáig úgy is látszott, a papának lesz igaza. Az igen tehetséges Alfonz már 17 évesen két jogi doktorátussal rendelkezett, a római jogból és kánonjogból szerzett diplomát. Nyolc évig ügyvédként dolgozott, és minden pert megnyert. Mai szóhasználattal élve: sztárügyvéd volt. Ekkor egy herceg birtokperét vállalta el. Hetekig készült a tárgyalásra. Valami azonban elkerülte a figyelmét, és a pert elveszítette. Ezt égi jelnek tekintette, és attól fogva hátat fordított az ügyvédi pályának, és papnak jelentkezett. Ekkor kezdett valóra válni mindaz, amit születésekor Girolamo Szent Ferenc jósolt. A prófécia szóról szóra valóra vált.

     „Több, mint kilencvenesztendős lesz” - mondta a szent jezsuita. Alfonz 91 évet élt meg.

     „Püspök lesz belőle, és nagy dolgokat visz majd végbe az Üdvözítőért” - hangzott el születésekor a jóslat. Alfonz előbb létrehozta a Megváltóról elnevezett szerzetesrendet, az ún. Redemptoristák rendjét. Majd minden ellenkezése ellenére a pápa püspökké nevezte ki. Hosszú élete alatt igen jelentős tudományos munkát is végzett, különösen az erkölcstan területén alkotott nagyot.

     Említésre méltó még az ellentengernagy papa megváltozása. Azt már mondtam, hogy nem örült fia papságának. Amikor Nápolyban meglátta a papként szolgáló fiát, sírva fakadt és elfordította a fejét. A kemény tengerész főtiszt sírt! Egy napon azonban hazafelé menet a királyi udvarból, kihallotta fia hangját a templomból. Bement, és amit hallott, az szíven ütötte. Este, amikor Alfonz is hazament, az apa elébe sietett és így szólt: „Fiam, nagy hálával tartozom neked. Ma este megismertem Istent általad. Megáldalak, ezerszer megáldalak azért, hogy ezt a szent hivatást elfogadtad!”

3./ Léteznek „égi jelek”? Igen! De ezek személynek szóló jelek, és nem mindenkinek. Ezeket a jeleket csak azok veszik észre, és csak azok értelmezik, akiknek szólnak. Egy kívülálló azt mondaná rájuk, hogy „véletlenek”. „Véletlenek” azonban – szerintem – nincsenek! Csak Gondviselés van!

     A Gondviselő pedig olykor belenyúl egyes kiválasztottjainak az életébe. Mi csak csodálkozunk azon, hogy némely szent élete miért olyan, mintha sínre lett volna állítva az életpályája? Persze nem csak egyenes sínpályák vannak, hanem vannak váltók is, vannak szerelvényt forgató létesítmények.

Liguori Szent Alfonz élete nagyon egyenes volt. Isten kegyelmének remekműve ez.

     Bizonyára mindegyikünk életében vannak „égi jelek”, csak észre kell venni  azokat. Cseh László úszónk most ki merte mondani, hogy kiesése égi jel volt.  Igen, látszólag profán esemény is lehet égi jel.  Mint ahogy Liugori Szent Alfonz ügyvédi kudarca is égi jel volt. Csak észre kell venni mögötte a Gondviselőt. S ha észrevettük, akkor együtt kell Vele működnünk!