Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Húsvétvasárnap „B” 2021. április 4.

1./ „Mi tanúi vagyunk” (ApCsel 10,39)

Péter apostol a szemtanú hitelességével számol be a Jézussal történtekről. „Mi tanúi vagyunk mindannak, amit tett… keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.” Péter apostol még hozzáteszi ehhez a beszámolóhoz, hogy Jézus megparancsolta nekik, hogy minderről tanúskodjanak az emberek előtt.

Az apostolok eleget tettek Jézus utasításának s ezzel kezdetét vette a kereszténység terjesztése. Péter apostol ma hallott beszédrészlete egyébként a tengerparti Cezáreában, a pogány római százados – Kornéliusz – házában hangzott el. S a tanúságtétel eredményeként a pogány százados és háza népe megkeresztelkedett.

Nagyjából ezzel egy időben Pál apostol kivégzése előtt írt utolsó levelében azt írja tanítványának, Timoteusnak, hogy „hirdesd az evangéliumot, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Szent Pálnak e szavai: „akár alkalmas, akár alkalmatlan” azt jelentik, hogy Istenről mindig és mindenütt beszélnünk kell, tanúságot kell tennünk róla az emberek és a világ előtt. Nemcsak azért, mert ez a tanítványok küldetése és hivatása, hanem azért is, mert ez az ember és a világ legégetőbb szükséglete. Az ember létének Isten nélkül nincsen értelme.

Bár úgy tűnik, hogy a mai világnak nincs szüksége a hitre. Arról hallok, hogy nem egy munkahelyen a hívő embert kigúnyolják, sőt elküldik az állásából. Persze minden esetben „szakmai” érvekre hivatkoznak, amely azonban álságos. Arról is hallok, hogy önkormányzati iskolákban a vallásos diákok úgyszintén gúnyt és hátrányt szenvednek hitük miatt. Hivatalosan persze ezt is tagadják, de hát amit a gyerekek elmondanak, én annak inkább hiszek. Ezekből a jelekből úgy tűnik, hogy a mai világnak nincs szüksége a hitre, és valamiféle laikus hit ki akarja szorítani a vallásos hitet. Laikus hit alatt azt értem, hogy a világ mindig megmondja, miben kell hinni. Hol a humanizmusban, hol a tudományban és haladásban, hol valamilyen ideológiában, napjainkban leginkább a gazdaságban kell hinni. Ez a laikus hit akarja kiszorítani a vallásos hitet, nagyon sok embernél sikeresen. Csak a laikus hit kitalálói nem mondják meg sosem, hogy mi lesz akkor, amikor az éppen aktuális laikus hit összeomlik. Mert ahogy a fasizmus és kommunizmus is összeomlott, egyszer a gazdaság is összeomolhat. Volt már rá példa a történelemben. És mi lesz akkor? Megint lesz egy csomó csalódott ember. A csalódottság pedig sok esetben vezet depresszióhoz, amely már ma is népbetegségnek számít. Bizonyára nem véletlenül. Az elmúlt évtizedekben a magyar emberek sokszor csalódtak a szépen hangzó szavakban. A szép szavak sokszor üresnek bizonyultak, s ezért az emberek is kiürültek. Lelkileg ürültek ki. Laikus hitük összeomlott, értékrendjük elveszett.

Lehet, hogy alkalmatlannak tűnik ma a hitről és a feltámadásról beszélni, de mégis elengedhetetlenül szükséges. Azért szükséges, hogy az ember laikus hitének összeomlása után rátalálhasson az igazi hitre, mert hit nélkül nem lehet élni. Legalábbis emberhez méltó életet nem lehet élni.

 

2./ Minden keresztény tanú

Péter apostol tanúskodott Jézus feltámadásáról, Pál apostol pedig arra buzdította tanítványát, hogy ő is tanúskodjon hitéről, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Minden kereszténynek tanúskodnia kell hitéről. Feddhetetlen életével, jól végzett munkájával, állapotbeli kötelességeinek példás teljesítésével tegyen tanúságot keresztény értékrendjéről: rokonai, barátai, munkatársai körében.

Péter apostol a maga tanúságtételével magával ragadta Kornéliuszt és családját. A mai kereszténynek is magával kell ragadnia másokat, és nem szabad engedni, hogy őket ragadják el mások. A mai kereszténynek a saját keresztény értékrendjét kell közölni másokkal, és nem szabad engedni, hogy mások értékrend nélkülisége hajtsa őket uralma alá. (vö. Szent Josemaria Escrivá: Kovácstűzhely, 899)

Péter és a többi apostol kitartott a Jézusról szóló tanúságtételben, ezért hitünk szerint a mennyei dicsőségben is osztoztak. Jézus nemcsak nekik, de mai tanítványainak, azaz nekünk is ígérte: „Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot...” (Lk 22,28) Ez az ígéret adjon erőt és lelkesedést hitünkről való tanúskodásunkban, akár alkalmas, akár alkalmatlan.

 

AttachmentSize
Homilia, 2021-04-04.odt31.91 KB