Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család 37. - 2018.09.10

1./ A gyermekek imádságra nevelése a hitoktatási év kezdetekor igen aktuális.

Gál Ferenc professzorral két alkalommal találkoztam életemben; első alkalommal még a 80'-as évek elején egy templom sekrestyéjében. Mi fiatal papok, egy kirándulás alkalmával tértünk be a templomba, hogy szentmisét mutassunk be, a professzor úr pedig éppen befejezte a szentmiséjét. Néhány szót tudtunk csupán váltani, de ma is emlékszem tanácsára, amelyet nekünk útravalóul adott. Azt mondta: akkor teszünk a legtöbbet, ha megtanítjuk a gyerekeket imádkozni.

 Bizonyára Gál professzor ösztönzésének is szerepe van abban, hogy már hosszú évek óta minden hónap első péntekén agapéval egybekötött szentségimádást tartottam a gyerekeknek, illetve Farkasréten – ahol a templom és a hittanterem egy épületen belül van - a szentségimádást a hónap első plébániai hittanórájának keretében tartom meg a gyerekeknek, fiataloknak. A Budapesten 2020-ban tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő felkészülés érdekében pedig próbálkozom a két világháború közötti időben működő Eucharisztikus Gyermekszövetség plébániai bevezetésével.

Plébániai honlapunkon új oldalt nyitottunk „Eucharisztikus Gyermekszövetség” címmel. Persze minden terv annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Mindenesetre megpróbálom.

Az imádságra nevelés azonban nem csak a pap feladata. A keresztségből következő általános papság a szentségi házasságban élő házastársak feladatául is teszi, hogy a család az imádság igazi iskolájává váljon, ahol a Krisztussal való találkozás nemcsak kérésekben, hanem hálaadásban, dicsőítésben, imádásban, szemlélődésben, hallgatásban is megnyilvánul.

A keresztény szülőknek különleges feladata gyermekeik imádságra nevelése, elvezetésük az Istennel való személyes beszélgetésre. A szülők felelőssége és feladata az, amit Lisieux-i Szent Teréz így fogalmazott meg: Istent szeretni és másokkal is megszerettetni. Vagyis a gyermek akkor tudja megszeretni Istent, ha szüleitől látja az Isten szeretetét.

Az imádságos nevelés pótolhatatlan alapeleme a szülők gyakorlati példája és élő tanúságtétele. Az édesapa és édesanya csak akkor férkőzhet közel gyermekeik szívének legbensejéhez és hagyhat benne olyan nyomokat, melyeket későbbi életük eseményei sem tudnak kitörölni, ha együtt imádkozik a gyermekekkel. A család közös imádságának csúcspontja természetesen az Eucharisztia ünneplése. Ezért kell az egész családnak részt vennie a vasár- és ünnepnapi szentmiséken.

 

2./ Pázmány Péter bíboros „A fiaknak istenes nevelésérűl” szóló prédikációjában (PPÖM VI,258)

arról ír, hogy a szülőknek nem csak a gyermek testi jólétéről kell gondolkodni, de lelki javáról is.

A szülők, minthogy csak a testet adják gyermeküknek, nagy gondot viselnek gyermekük testére. Ha egy kis nyavalya éri; ha magát megsérti, minden dolgát elhagyja az anya, és gyermeke segítségére siet: gyermekét siratja, kérleli, orvosolja... Ha egy hajszál nem áll jól a fején, megdorgálja és mindaddig pirongatja szegény gyermekét, míg kedve szerint nem esik a dolog.

De emellett, ha rest az isteni szolgálatban, ha csácsogó, ha szerelmeskedik és egyéb vétkekbe esik, nem érzik a szülők oly keservesen gyermekük lelki nyavalyáját. Vajon hány olyan anya van, mint a Makkabeusok anyja, ki inkább akarta, hogy egymás után szörnyű halállal öljék meg hét fiát, hogysem csak egy bűnt cselekednének.”

Pázmány Péter a Makkabeusok 2. könyvének 7. fejezetében olvasható történetre utal e helyen. A 400 évvel ezelőtti figyelmeztetése mit sem vesztett aktualitásából. Pázmány idejében „lovagolni, vadászni, puskázni tanítgatták a fiakat; a lányok esetében nagy gondot viseltek a csinosgatásra, ruhacifrázásra” - írja a bíboros. És ma nem így van? Csak ma nem a vadászat áll az első helyen, hanem pl. a sport, és egyebek. Vajon hány szülő van – kérdezhetjük Pázmány Péter nyomán -, aki gyermekének nem csak a testi jólétét, de lelki jólétét is fontosnak tartja; a lelki jólét érdekében már kicsiny gyermekkortól ráneveli az imádságra? Hány szülő tartja fontosnak a gyermek hitoktatását, vallásos korosztályi környezet kialakítását?

 

3./ A hitoktatási év kezdetén kérjük Isten kegyelmét a házastársaknak, hogy gondolataik és tetteik családjuk javát szolgálja. Adja Isten, hogy a fiatal nemzedékek a családban erős támaszt találjanak emberségük kibontakoztatására. A Názáreti Szentcsalád közbenjárása segítse a családokat egymás gyengéinek elviselésében és a családi válságok leküzdésében.

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-09-10.doc18.5 KB