Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 33. - 2018.05.28.

1./ 2018. őszén ül össze a XV. püspöki szinódus. A fiatalokkal foglalkozó tanácskozás hármas témája: „Fiatalok, hit, hivatástisztázás.” Különös egybeesés, hogy az októberi szinódussal egy időben, október 14.-én történik VI. Pál pápa szenttéavatása. Ő volt az, aki a II. vatikáni zsinat végén bevezette a püspöki szinódusok gyakorlatát. A pápa vezetésével általában 3-4 évenként összeülő püspöki tanácskozások témája a kor igényei szerint változnak. Ferenc pápa egymás után két alkalommal a családról tartott püspöki szinódust, az októberi összejövetel pedig a fiatalokról fog szólni. Az előkészítő munkába bevonták a fiatalokat is, akik a szinódus internetes honlapján, illetve kiküldött kérdőíveken fejthették ki az őket foglalkoztató gondolataikat. A fiatalokkal való konzultáció ugyan már lezárult, de továbbra is nagyon használható gondolatokat olvashatunk a Szent István Társulatnál 2014-ben megjelent Induljatok áldásommal! c. könyvben, mely Szent II. János Pál pápa fiatalokhoz szóló gondolatiból válogat Kívés Zoltán diakónus szerkesztésében.

2./ Szent II. János Pál fontosnak tartotta a hitoktatást.

Egy olyan hitoktatás – írta a fiatalok pápája –, amely az önszeretettel szemben a nagylelkűségre sürget, amely illúziók és sablonok nélkül beszél a munkáról, a közjóról, az igazságosságról, a szeretetről, a népek közötti békéről, az emberi méltóság előmozdításáról és a szabadságról, amelyeket az Egyház legutóbbi megnyilatkozásai mind hangsúlyoznak, a fiatalok lelkében szerencsésen ötvöződik a szoros értelemben vett vallási hitoktatással, amelyet soha nem szabad mellőzni.”

A hitoktatás révén „olyan erények alakulnak ki a fiatal emberekben, amelyek máshonnan megközelíthetetlenek... A hitoktatás a keresztény felnőttkor nehéz feladataira is felkészít. Ha ugyanis példának okáért a papi vagy a szerzetesi hivatásokat nézzük, az esetek többségében biztosra vehető, hogy e hivatások a jó gyermekkori és ifjúkori hitoktatásból születtek. Így tehát a hitoktatás olyan iskola, amely a kisgyermekkortól a felnőttkor küszöbéig kíséri az embereket, és a főbb irányokban olyan világosság, amely elirányítást ad a kisgyermekkor, a kamaszkor és az ifjúkor útjain.” (II. János Pál pápa: Induljatok áldásommal! 40-41)

A Szent Pápa gondolatai a szociális erények kialakulását a hitoktatással hozzák összefüggésbe, ami nagyon helyes. Csakhogy a szociális erények kialakulásában az elméleti/hitbeli ismereteken túl a keresztény közösség életvitelének is szerepe van. A kizárólag iskolai hitoktatás erre önmagában nem elegendő. A gyerekeknek, fiataloknak olyan keresztény közösségre is szükségük van, ahol a hitbeli ismeretek megélését a valóságban saját maguk is megtapasztalhatják. Olyan közösségre van szükség, amelynek életébe a fiatal maga is be tud kapcsolódni.

Ez a felismerés vezethette a jogalkotót abban, hogy az érettségi feltételeként előírt minden 9.-11. osztályos diáknak 50 óra közösségi munkát, amelyet iskolán belül vagy más szervezeteknél is abszolválhat. Mintha csak a Szent Pápa gondolatai válnának valóra, aki olyan hitoktatást sürgetett, amely az önszeretettel szemben a nagylelkűségre épít. Nagylelkűségre a munkával, a közjó szolgálatával, az emberi méltóság előmozdításával kapcsolatban. Hol lehet ilyen szolgálatokat végezni? Például plébániai családi táborban, idősotthonok vagy kórházi betegek látogatásában. Ilyen helyzetekben tapasztalhatja meg a fiatal, hogy mit jelent a közösség szolgálata, mit jelent az emberi méltóság védelme, mennyire szükségesek az ún. szociális erények.

3./ A szülők konkrét példája is fontos a fiatalok nevelésében. Ezzel kapcsolatban Szent II. János Pál pápa az ő elődjének, VI. Pál pápának buzdítását idézi:

Édesanyák, megtanítjátok-e gyermekeiteket a keresztény imádságokra? A papokkal együtt előkészítitek-e őket a szentségek vételére: a gyónásra, a szentáldozásra és a bérmálásra? Hozzászoktatjátok-e őket ahhoz, hogy ha betegek, gondoljanak a szenvedő Krisztusra, s hogy Szűz Máriát és a szenteket segítségül hívják? Imádkozzátok-e a családban a rózsafüzért? És ti, édesapák, tudtok-e legalább néha közösen imádkozni gyermekeitekkel és az egész családdal? Gondolkodásmódotokban és cselekedeteitekben megnyilvánuló példátok, melyet legalább egy kevés közös imádság kísér, életre szóló lecke és felbecsülhetetlen értékű kultikus tett. Így vigyetek békét otthonotokba: >Békesség e háznak!< El ne feledjétek: így építitek az Egyházat!” (im. 42)

Szent II. János Pál pápa Induljatok áldásommal c. válogatása nem csak a fiataloknak ad útravalót, de a szülőknek, papoknak, hitoktatóknak és pedagógusoknak is. Hálás köszönet érte.

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-05-28.doc18.5 KB