Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Házasság és család, 26. - 2018.03.19.

1./ Szent József ünnepe alkalmat ad arra, hogy betekintsünk Szent II. János Pál pápa Szent József személyéről és szerepéről szóló apostoli buzdításába. A Redemptoris custos – A Megváltó őrzője kezdetű pápai dokumentum 1989. augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén jelent meg, és folytatja elődeinek – IX. Piusnak, XXIII. János, VI. Pál pápák – Szent József fontosságát méltató megnyilatkozásait. Megtudjuk például, hogy XXIII. János pápa – Szent József kiváló tisztelője – rendelte el, hogy római misekánonban Szent József neve Máriáé mellé kerüljön, megelőzve az apostolok, a pápák és vértanúk neveit. Itt jegyzem meg, hogy Ferenc pápa viszont néhány éve a többi misekánonba is bevezette Szent József nevének említését, közvetlenül Szűz Mária nevének említése után.

Méltó is Szűz Mária és Szent József együttes említése, mert „ebben a házasságban semmi sem hiányzik a házasságkötés alapvető feltételei közül” - mondja II. János Pál –, majd Szent Ágostontól idéz. „Krisztus szüleinél megvalósult a házasság minden java: utód, házassági hűség, szentségi jelleg. Mindannyian jól ismerjük az utódot, aki maga az Úr Jézus; a hűséget, hiszen nem történt házasságtörés; és a szentséget, mert nem történt válás.”

Szent Ágoston és Aquinói Szent Tamás szerint ebben a házasságban példaadó módon valósult meg „a lelkek oszthatatlan egysége”, a „szívek egysége” és az „egyetértés”. Ebben a házasságban megvalósult „a szabadságban történő házassági önátadás”. „Amíg Ádám és Éva házassága a bűn forrásává vált, amely elárasztotta a földet; Mária és József házassága azt a csúcspontot jelenti, ahonnan a szentség szétárad az egész világra.

Boldog VI. Pál pápa fogalmazta meg a kívánságot, hogy „tisztuljon és szentelődjék meg a család, a szeretet szentélye és az élet bölcsője.” Szent II. János Pál pápa pedig azt kívánta, hogy minden keresztény család életében tükröződjön a Szent Család élete. A Szent Család őskép és minta valamennyi keresztény család számára. (Redemtoris custos, 7)

 

2./ Miben lehet minta Szent József a mai apák számára?

Az evangélisták nem jegyezték fel Szent Józsefnek egyetlen szavát sem. „Csend borítja mindazt, ami József alakjával kapcsolatos, és ez kiterjed a názáreti házban végzett ácsmunkára is. Mégis, ez olyan hallgatás, ami jelesül föltárja az ő személyének belső természetét. József csendbe burkolózó „cselekedeteiben” megragadhatjuk a mélységes szemlélődés légkörét. Nem véletlen – írja II. János Pál pápa –, hogy a szemlélődő kármelita rend nagy megújítója, Avilai Szent Terézia lett Szent József tiszteletének buzgó terjesztője a nyugati keresztények körében. (25)

Ezenkívül József ideális módon hidalja át azt a feszültséget, amely a tevékeny és szemlélődő élet között jelentkezik, amint erre képes az, akiben a szeretet már tökéletes.” (27)

Igen találó a pápának ez a meglátása, mert naponta tapasztaljuk, hogy bizony a férjek és édesapák életében a tevékenység sokszor elnyomja a szemlélődést, vagyis az imádságot. Sőt, többet mondok: a tevékenység elnyomja sokszor a családi életet is, a családtagokra fordított minőségi időt.

 

3./ VI. Pál pápa arra buzdított, hogy kérjék a hívek Szent József közbenjárását. A mi tevékenységünk, mely önmagában semmit sem tehet, az isteni szándék folytán mindig megkapja a nélkülözhetetlen segítséget. Az Egyház szíve mélyéből kéri oltalmazóját – Szent Józsefet –, hogy életét újra és újra újítsa meg és ékesítse állandóan azokkal az erényekkel, amelyek benne tündököltek. (30)

 

4./ XIII. Leó pápa szép imádsággal fordult Szent Józsefhez:

Távolítsd el tőlünk, ó, legszeretőbb atya, a tévelygés és romlottság mételyét, védelmezz az égből, ó, legerősebb támaszunk a harcban, és amint kiragadtad egykor a Kisded Jézust a legnagyobb életveszélyből, védd meg most is Isten szent Egyházát az ellenséges cselvetésektől és minden bajtól.”

Szent II. János Pál pápa ehhez hozzáteszi, hogy „a mai időkben is állandóan komoly okunk van arra, hogy minden embert Szent Józsefnek ajánljunk” (31)

 

 

AttachmentSize
Vesperás, 2018-03-19.doc17 KB