Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Boldogságok, 8. - 2020.06.01. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5, 8)

 

1./ A tisztaszívűség mibenléte. A farkasréti temetőben nyugszik egymás melletti sírban három fiatal, akik 1988.10.31-én autóbalesetben vesztették életüket: két 24 éves ikerfiú, és egy 19 éves lány. Ruszthy Virág sírján ez a boldogságmondás olvasható: „Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják az Istent.” A három fiatal a Karolina úti kápolna ifjúsági csoportjához tartozott. A szülőket ez a boldogságmondás vigasztalta: a tiszta szívű élet jutalma az, hogy meglátja az Istent.

Ki ne ismerné Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg c. regényének szállóigévé lett mondatát: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”

A francia író megállapítása nagyon közel áll Jézus boldogságmondásához. Mert mit is jelent a szív a Biblia gondolatvilágában? Már a 24. zsoltár arról ír, hogy az mehet be az Úr házába (templomába), akinek tiszta a keze és feddhetetlen a szíve, aki nem csal és hamisan nem esküszik. Röviden: aki becsületes, tisztességes.

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Jézus boldogságmondása is erről szól: A szív az a szerv, amellyel a láthatatlan Istent látni lehet: a puszta értelem nem elegendő, az akaratnak tisztának kell lennie. Igen, az akarat is szükséges Isten látásához, vagyis a feddhetetlen erkölcsi élet. „Ahogy a tükörnek is tisztának kell lennie, úgy az ember bensejének is tisztának kell lennie ahhoz, hogy Istent meglássa.” (Antiochiai Theophiloszt idézi Joseph Ratzinger – XVI. Benedek: A názáreti Jézus, I. 90)

Prohászka Ottokár püspök is hasonlót ír: „Sokféle szem van; egyik keveset lát, a másik többet. Van, akinek szemében színpompássá, csodássá, mélységessé, műremekké válik bokor, hegy, erdő, táj; mert lelke van hozzá. A tisztaszívűnek szeme ily mélyreható… látja az Istent. Ahol más csak ködöt és sötétséget lát, ő azon át napot lát… látja az Urat.” (ÖM 6. 187)

János evangéliumában olvasunk a feltámadt Jézus megjelenéséről Tibériás tavánál. A tanítványok éppen halásztak, amikor Jézus megjelent a parton és megszólította őket. Ekkor János, az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” (Jn 21, 7) A tiszta szívű János apostolnak mélyebb látása volt, mélyreható szeme volt Isten látására.

 

2./ A tisztaszívűség a hatodik boldágságmondás, s ez nem véletlen – jegyzi meg egy névtelen szentírásmagyarázó (glossza-író), majd így folytatja: Isten az embert a hatodik napon teremtette, az ő képére és hasonlatosságára. Ezt az isteni képmást elhomályosította ugyan a bűn, de a kegyelem által a tiszta szívűeknél megtisztult. Az előző, ötödik boldogságmondás az irgalmasságról szól, mert anélkül nem lehet tiszta az emberi szív. Ám a tisztaszívűek nagyobb jutalmat kapnak, mint az irgalmasok. Ők ugyanis nemcsak a királyi udvar vendégei, de a király orcájának a szemlélői is.

Aranyszájú Szent János szerint sokan irgalmasságot gyakorolnak, de tisztátalanul élnek, azért mondja Jézus, hogy az irgalmasság nem elég. Hozzátartozik ehhez a szívtisztaság is.

A tisztaságos Istent csak a tiszta szív kívánja – teszi hozzá Szent Jeromos. S itt jutunk vissza a 24. zsoltárhoz: Ki mehet föl az Úr hegyére (templomába)? Az ártatlan kezű és a tiszta szívű.

Aki minden igazságot (parancsot) teljesít és Istenre gondol, az látja az Istent. Az igazság ugyanis az Isten jelképe, hiszen Isten maga az igazság. Aki tehát a rosszat kerüli és jót tesz, az cselekedetének megfelelően többé-kevésbé, néha vagy mindig az emberi lehetőség szerint – látja az Istent. Az örökkévalóságban színről-színre látják az Istent, nem tükörben és képletesen, mint itt, e földi életben.” (Aranyszájú Szent János)

 

3./ A tiszta szív nem az emberi erőfeszítés gyümölcse, hanem Isten ajándéka. Többféle módon kapjuk a tisztaszívűség ajándékát:

 

a./ Isten megnyitja az ember szívét. Szent Pál második missziós útján Filippibe érkezve a folyóparton lévő imádkozóhelyen beszélni kezdett a köréje gyűlt asszonyokhoz. Hallgatói között volt Lidia, egy istenfélő bíborárus asszony. „Ennek megnyitotta szívét az Úr, hogy hallgasson Pál szavaira. Egész háza népével együtt megkeresztelkedett.” (ApCsek 16, 14) – Ma is vannak ilyen esetek; ezeket a megtérőket mondjuk latin szóval konvertitáknak. (conversus = megfordul)

 

b./ Jézus tanítása által. Jézus a szőlőtőről-szőlővesszőről szóló példabeszédében mondja tanítványainak: „Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok.” (Jn 15, 3-4) Ezzel azt a szimbiózist akarja ábrázolni, amely Őt, a szőlőtőt összekapcsolja a szőlővesszővel, vagyis tanítványaival. A szimbiózis két élőlény kölcsönösen előnyös együttélését jelenti. A Rhizobium baktérium a pillangós virágú növények (bab, borsó, lucerna) gyökérzetéből él, de ugyanakkor a levegő nitrogénjét megköti, s ezt az anyanövény felhasználja. Az ember vastagbelében élő bélbaktérium pedig életfontosságú vitaminokat termel, s ezek beépülnek szervezetünkbe. Tehát bizonyos baktériumok a növények és ember szervezetéből élnek, de ugyanakkor hasznosak az őket eltartó élőlénynek.

Mi keresztények Jézus tanításával szimbiózisban élünk. Jézus tanítása hasznos számunkra, mert megtisztítja szívünket, vagyis emberi érzésünket és gondolkodásunkat. Ezzel szemben pl. a pornográfia veszélyes, mert megrontja gondolkodásunkat, beszennyezi szívünket, érzésünket.

 

c./ A keresztség által beleoltódtunk Jézus Krisztusba, egybenőttünk vele – mondja Szent Pál (Róm 6,3-5), így „tagjai vagyunk testének” (Ef 5,3). A test tagjai pedig csak addig maradnak életben, amíg az egész élő szervezet részei maradnak: a szőlővessző nem hozhat termést, ha leválik a szőlőtőről (Jn 15, 7-8) A keresztséghez hit szükséges, mert a hit az, amely megtisztítja a szívet (ApCsel 15,9).

Legyünk hálásak mindazoknak, akiken keresztül a hitet megkaptuk (szülő, pap, tanár, barát, stb.)

NB! Csecsemő keresztelése a szülők hitére történik, mint garanciára, hogy a hitüket át is adják gyermeküknek. Felnőtt esetében a saját hitére történik a keresztség kiszolgáltatása.

 

4./ Őrizzük meg tisztaszívűségünket!

Az ószövetségi Példabeszédek könyvében olvassuk: „Mindennél jobban őrizd a szívedet, hiszen belőle indul ki az élet.” (Péld 4,23) Itt nem a fizikai életről van szó, hanem a lélek örök életéről. Hiszen Jézus is ezt mondja: a tisztaszívűek meglátják az Istent. Az élet teljessége nem az, hogy egészséges vagyok, szép családom van és jó egzisztenciám, megélhetésem van – noha a mai világban ezt szokták az élet teljességének mondani. Nem! Az élet teljessége az Isten színelátása. Ez a boldogság az, amelyről Jézus beszél a tisztaszívűség jutalmaként. Azért kell őriznünk tisztaszívűségünket, hogy elnyerjük az Istennel való eszkatológiai egyesülést.

„Törekedjetek rá, hogy mindenkivel békességben éljetek, és az életszentségre eljussatok, mert enélkül senki sem látja meg az Urat.” (Zsid 12,14)

Az életszentségre nem lehet eljutni a tisztaszívűség nélkül. A tisztaszívűség – mint mondtuk – Isten ajándéka, de ezért nekünk is nagyon sokat kell tennünk.

Piero de Ponte (1462-1535), a Máltai Lovagrend nagymestere a tisztaság megőrzésében fontosnak tartja a következőket: féken tartani a nézésünket, hallásunkat, beszédünket, étkezésünket, ruházkodásunkat a bűnös kívánságoktól; óvakodni a henyéléstől és azoktól a személyektől, akik ajtót nyitnak a testi ingereknek, ezáltal veszélyt jelentenek számunkra. „Aki a veszélyt szereti, elvész abban.” (Sir 3,27)

Napjainkban mit értenek az alatt, hogy „tiszta vagyok”? Ez alatt szinte kizárólag csak a kábítószertől, vagy alkoholos befolyástól való mentességet értik. A Jézus által ajánlott tisztaszívűség ennél többet jelent: becsületességet, tisztességes életet (s ennek csak egy része a kábítószertől való „tisztaság”, vagy a pornográfiától és szexuális bűntől való „tisztaság”).

 

5./ József Attila: Két hexameter c. kétsorosában felteszi a kérdést:

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!

Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.

 

A versben fontos az írásjelek (kérdőjel, felkiáltójel, pont) játéka.

Mi már tudjuk a választ. A halál (kiterítés) utáni jutalomért: Isten látásáért legyek tisztességes!

 

 

AttachmentSize
Boldogságok, 2020-06-01.odt34.63 KB