Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

„Minden forrásom belőled fakad”, 14. - 2020.03.23.

1./ Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején – sokak mindennapi imádsága lett. Átgondolva
imádkozva észrevesszük, hogy a keresztény imádság lényeges formáit tartalmazza: hálaadást,
kérést, bűnbánatot. Ezek az imaformák a szentmisében is megtalálhatók. A szentmisét bűnbánati
imával kezdjük, dicsőítéssel (Gloria) folytatjuk, majd a pap hálaadó imát mond (prefáció), végül az átváltoztatás után kérő és közbenjáró imák következnek (egyházért, holtakért, békéért, stb).
   Noha a koronavírus járvány miatt templomainkban nincs nyilvános szentmise, Erdő Péter
bíboros úr imádságával mégis bekapcsolódhatunk egy közösségi imádságba. A hívek közösségéért a papok továbbra is imádkoznak az üres templomban naponta bemutatott magánmiséjükben; a hívek pedig otthonukban, jó esetben családi közösségben végezhetnek Isten áldását leesdő imádságot.
   Erdő Péter bíboros imájának lényeges gondolata, hogy életünk végül Isten kezében van.


2./ Földi életünk esendősége kényszeríti gondolatainkat a másik életre – írja Szent Newman
bíboros, majd így folytatja: „Az örök élet kilátása adja meg ennek a földi életnek a méltóságot és
értéket.”
   A koronavírus világjárványa átértékeli életünket. Sok minden, amit lényegesnek tartottunk, az
most lényegtelenné válik; az utazás, a szórakozás, élmények. Most látjuk meg az egyik
legfontosabb értéket: az egészséget. Keresztény szempontból az egészség fontos, de nem a
legfontosabb. Szent Newman bíboros éles különbséget tesz a földi élet az örök élet között.
   Mivel a fogyasztói társadalom az anyagi javak bőségében és fogyasztásában látja a földi élet
értékét, ezért emlékezetünkben kell tartani, hogy nem az emberi alkotások a halhatatlanok, hanem a mi emberi lelkünk. Emlékezetben kell tartanunk, „hogy ez a földi élet csak mintegy színpad,
amelyen játszunk egy ideig, s ami csak arra elengendő és csak arra van hivatva, hogy próbatételünk legyen, akarunk-e Istennek szolgálni vagy nem.”
   Miként az álom különbözik az ébrenléttől, úgy különbözik földi életünk az örök élettől. Földi
életünket egyfajta álomnak kell tekintenünk, komoly álomnak mindenesetre, mert ez a földi életünk a megítéltetésünk mértéke; de az örök élethez képest mégis ez a földi élet olyan, mint egy árnykép. Földi életünk olyan, mint egy színpadi jelenet, amelybe belekerültünk; úgy tekintünk bele földi életünkbe, miként egy néző tekint a színpadra: az előadás végén lehull a lepel, és ott találjuk magunkat az Isten országában – ha méltók voltunk rá.
   „Mire megyünk mi e világ adományaival és tiszteletadásaival, mikor mégis csak a jövendő világ
számára kereszteltek meg és nem vagyunk tartósan e világ polgárai? Miért kellene
nyugtalankodnunk hosszú élet vagy gazdagság, tekintély vagy kényelem miatt, amikor tudjuk, hogy a jövendő világ lesz minden, mit a szívünk kívánhat, és az lesz nemcsak látszólagosan, hanem valóságosan és örökké? Miért kellene megnyugodnunk ebben a világban, amikor csak útjelzője és ígérete egy másiknak? … Azoknak, akik hitből élnek, minden amit látnak, a jövendő világról beszél: a természet dicsősége, a nap, hold és a csillagok, a föld gazdagsága és szépsége mint jelek és képek bizonyságot tesznek róla és feltárják az Isten láthatatlan dolgait.” A végső napon majd eltűnnek az árnyékok és előtűnik maga az örökkévaló.
   Ezek a gondolatok arra késztetnek, hogy örüljünk minden nap és óra elmúlásának, mert közelebb kerülünk ezáltal az Ő megjelenésének idejéhez s a bűn és nyomor megszűnéséhez.”
   (vö. Newman breviárium, 408-412)


3./ Szeretjük bebiztosítani életünket. Ez mutatkozik meg napjaink pánikszerű felvásárlási
lázában: a vitaminkészítmények, élelmiszerek, tisztasági szerek felhalmozásában. Most, amikor
földi létünk törékenysége nyilvánvalóvá vált, örök életük bebiztosítása is hangsúlyt nyer. Éppen
ezért az Egyház felkínálja a lehetőséget a teljes búcsú elnyerésére.
   A teljes búcsúban részesülhet a koronavírusban szenvedő beteg, továbbá az őt gondozó
egészségügyi dolgozó és betegápoló családtag, aki ki van téve a fertőzés veszélyének. A teljes búcsú elnyerésének feltétele, hogy elimádkozzák a Hiszekegyet, Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat további lehetőségek között: szentségimádást végez, legalább fél óráig szentírást olvas, rózsafüzért v. keresztutat imádkozik, kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget az elhunytaknak.
 

AttachmentSize
Vesperás, 2020-03-23.pdf40.68 KB