Boldogságok, 4. - 2020.05.04. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.” (Mt 5, 4)

 

1./ A Vulgata bibliafordítása a „szomorúak” helyett „sírókat” említ. Jézus életében mindkét emberi magatartással találkozunk. Hol olvasunk erről?

 

Lukács evangéliumában olvasunk arról, hogy Jézus – prófétikus előrelátással – megsiratta Jeruzsálem pusztulását (Lk 19, 41), ami évtizedekkel később (Kr.u. 70-ben) be is következett. Barátja, Lázár sírjánál „Jézus könnyekre fakadt” (Jn 11, 35). Az utolsó vacsorát követően Jézus kiment tanítványaival a Getszemáni kertbe, ahol közeledő szenvedésére is gondolva ezt mondta: „Halálosan szomorú a lelkem.” (Mt 26, 38)

Jézus szomorúságának több oka is lehetett: emberi irtózás a szenvedéstől, a baráti kör hűtlensége (a kereszt alatt csak egyedül János apostol volt ott), népének hálátlansága stb.

 

Nincs olyan ember, aki gyászában ne sírt volna. Nincs olyan ember, aki ne szomorkodott volna valami miatt. Ahogy szegények mindig lesznek a világban, úgy a szomorúság is mindig megmarad a világban. Szomorúságunk gyakori okai ezek: kudarc, csalódás, szerelmi bánat, betegség és halál.

Minden forrásom belőled fakad, 20. - 2020.05.04.

Melyek a demokráciát jelenleg veszélyeztető legfontosabb tényezők?

 

1./ A pluralista demokrácia soha sincs egyszerűen biztonságban. Nem csak a gazdasági krízisek vezethetnek bukáshoz, hanem a szellemi hullámcsapások is alámoshatják a talajt. A mai szabadelvű és szekularizált állam megtartásához más hatalmakra és erőkre van ráutalva. Vagyis létezik valami elengedhetetlenül szükséges a pluralista demokrácia számára, ami nem a politika területén helyezkedik el. Mik volnának ezek? Talán a nem kormányzati szervezetek (NGO), amelyek civilnek, függetlennek és semlegesnek mondják magukat? Valójában nem azok, csak ezt a megtévesztő álarcot öltik magukra. Láthatóan nagyon kínálják segítségüket a kormányzatoknak.

Húsvét 4. vasárnapja „A” 2020. május 3.

1./ A papság: jel. Mindenütt jelekkel találkozunk: pl. a közlekedési táblák tájékoztatnak és utat mutatnak. A templomok tornyai nem csak a harangok elhelyezéséül szolgálnak, de a település fölé magasodva az „odafönt valókra” (Kol 3,2), Istenre utaló jelek. Ma, a papi hivatások világnapján a papságról, mint jelről elmélkedünk. „A pap, aki Isten országáért lemond a házasságról (Mt 19,12), ugyancsak a jel szerepét tölti be: másokért élő ember lesz. Persze a házas ember is másokért élő; de míg ő a családjáért él, a pap voltaképpen minden emberért él. Hogy azonban szíve készséges és nyitott lehessen erre a feladatra, ahhoz szabadnak kell lennie. A papi nőtlenség ezért a szabadság jele, a szabadság viszont a szolgálatra való.” (Szent II. János Pál pápa 1979.04.08.-i leveléből)

Boldogságok, 3. - 2020.04.27. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5, 3)

 

1./ Jézus boldogságmondásait Máté és Lukács evangélista eltérően írta le (Máté nyolc, Lukács négy boldogságot említ), de mindkettőjüknél a szegénység áll az első helyen. Vajon miért?

 

Jézus több alkalommal is figyelmeztet a gazdagság veszélyeire. „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” (Mt 6, 21) „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12, 15)

 

A gazdagság veszélyeiről Szent Pál apostol is ír. „Akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe esnek, sok esztelen és káros kívánság kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a pénz utáni sóvárgás. Így néhányan, akik törik magukat utána, már elpártoltak a hittől, és sok bajba keveredtek.” (1 Tim 6, 9-10)