Szent Lukács evangélista – 2021.10.18.

1./ A Lukács evangélium a legkedveltebb szentírási könyvek közé tartozik. Nem véletlenül. Jézus gyermekségtörténetét csak Máté és Lukács írta le, ez utóbbi bővebben. Ezen kívül Lukács több olyan jézusi példabeszédet megőrzött, melyeket a többi három evangéliumban nem olvashatunk. Ezek a példabeszédek Isten irgalmasságáról szólnak: az irgalmas szamaritánus (10,25-37), az elveszett drachma (15,8-10), az elveszett és megtalált/tékozló fiú (15,11-32), valamint példabeszéd a dúsgazdagról és a szegény Lázárról (16,19-31). Méltán mondhatjuk Lukácsot az irgalmasság evangélistájának.

XXIII. János jó pápa, szent pápa – 2021.10.11.

1./ A római nép ezekkel a szavakkal illette az 1963. június 3-án meghalt XXIII. János pápát: „Papa Giovanni: papa buono, papa santo.” Liturgikus emléknapját október 11-én, az általa összehívott II. vatikáni zsinat megnyitásának napján üljük. Az ő pápasága – I. János Pál pápát leszámítva – volt a XX. század legrövidebb pápasága, mégis nyomot hagyott a történelemben. Mai emlékezésünket a 91 éves Paul Poupard francia bíboros Miért van pápánk? c. könyvéből veszem, aki hosszú éveken át dolgozott a Vatikánban.

 

2./ Ennek az Egyháznak XXIII. János pásztora volt, jó pásztora, mint ahogy megválasztását követő egyik beszédében kijelentette. És nagyon gyorsan ennek ismerték el először a rómaiak, aztán minden keresztény, s végül az egész világ. Míg elődei a Vatikánon belül tartózkodtak, addig ő gyakran elhagyta azt, s útjain mindig nagy rokonszenv kísérte. A rómaiak egy lefordíthatatlan szójátékkal családiasan csak így nevezték: „A falakon kívüli János” - utalva a „falakon kívüli Szent Pál bazilikára”.

Lelkipásztori levél, Magyarok Nagyasszonya 2021.10.08.

 

Kedves Testvérek!

 

1./ Magyarok Nagyasszonyát, Magyarország főpátrónáját ünnepeljük október 8-án. A magyarok Mária-tisztelete egyidős államiságunkkal. Magyarország történelme során többször volt nagy bajban. Az első eset 1031-ben volt, amikor vadászat közben meghalt a trónörökös Szent Imre herceg. Az idős Szent István király nagy gondban volt, mert nem volt alkalmas utódjelölt, akire az országot megnyugtatóan hagyhatta volna. Ezért 1038-ban bekövetkezett halála előtt országát és népét, valamint az egyházat Szűz Mária oltalmába ajánlotta.

Szűz Mária tisztelete ezer éves államiságunk fennállása során sosem homályosult el. A sok példa közül most csak kettőt említek. Ad 1.: A nándorfehérvári diadal idején Hunyadi János és Kapisztrán Szent János máriás zászlókat tűzött ki a nándorfehérvári bástyákra. Ad 2.:1980. október 8-án a vatikáni Szent Péter bazilika altemplomában Szent II. János Pál pápa felszentelte a Magyarok Nagyasszonyának kápolnáját, ahol minden hét keddjén magyar nyelvű szentmisét tartanak magyar zarándokok jelenlétében.

A magyarok Mária-tisztelete tehát egyidős államiságunkkal, de a Magyarok Nagyasszonyának liturgikus ünnepét csak 1896 óta üljük. XIII. Leó pápa hazánk millenniumának ünneplése alkalmából engedélyezte ezt az ünnepet, az akkori magyar prímás, Vaszary Kolos bíboros kérésére.

„Assisi Szent Ferenc, Krisztus élő hasonmása” - 2021.10.04.

1./ Prohászka Ottokár Szent Ferenc jubileumára c. tanulmányában nevezi így Assisi Szentjét: „Krisztus Urunk élő hasonmása”. A nagy püspök halála előtti évben, 1926-ban emlékezett a 700 évvel korábban meghalt Isten Koldusáról, Szent Ferencről. Prohászka átfogó szemléletű írásának gondolataiból szemelgetek. Különös, hogy a közel száz éves írás ma is aktuális.

 

2./ Nehéz idők voltak azok, melyeknek politikai és gazdasági kegyetlenségeitől elkeseredett s lázadó öntudatra ébredt az alsóbb néposztály. A felül lévők azt mondták, hogy az, ami van s ahogyan van, az a rend, s így akarta azt az Isten; az elnyomottak pedig azt mondták: mit tűrjük ezt a sok grófot és apátot, püspököt és királyt, s magát a római pápát? Nem krisztusi rend ez; nem hasonlít rá; inkább ördögi mű a világ egész rendje! Ennek a vérünkön fölhízott gazdagságnak semmi köze az evangéliumhoz, ha aranyos brokátba öltözik is, - aminthogy nekünk, az elkeseredett szegénységnek sincs köze hozzá, ha templomba járunk is.