dr. Kozma László temetése, 2021. április 29.

Prohászka Ottokár püspök mondta 110 évvel ezelőtt egy katolikus publicista temetésén:

Mikor szemfedő borul a testre, akkor lepel hull le a lélekről; s hogyha ez a lélek nagy hitnek és nagy szeretetnek vonásait hordozta magán, akkor az a temetés voltaképpen ünnep, hiszen szobor-, azaz lélekleleplezés.” (ÖM 18, 255)

dr. Kozma László temetése is lélekleleplezés. Ha verseit olvassuk – például a Christus Vincit! kötetét – akkor olyan bibliás ember lelkébe pillanthatunk be, akinek lelke Jézus lelkéből fakadt. Akár történelemről, akár társadalmi életről, akár emberről írt, abban a keresztény tanítás tükröződik. Az Igen c. versében Jézus tanításait gyűjtötte csokorba oly módon, hogy az egyben ars poétikának is beillik.

Szent József Év, 4. - 2021.04.26.

1./ Szent József a gyöngéd apa

Ferenc pápa: Patris corde – Apai szívvel kezdetű apostoli buzdításában Szent Józsefet gyöngéd apaként jellemzi. „József minden bizonnyal hallotta visszhangzani a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten (vö. MTörv 4,31; Zsolt 69,17; 78,38; 86,5; 111,4; 116,5; Jer 31,20), aki jó mindenkihez és gyengédsége minden teremtményre kiterjed (Zsolt 145,9).”

Ezek a szentírási idézetek nem kifejezetten a gyöngédséget említik – hiszen a gyöngédség nem bibliai fogalom –, ezek az idézetek Isten jóságát és irgalmasságát említik, melynek szinonimája a gyöngédség. Azzal, hogy Ferenc pápa ezekre a szentírási helyekre utal, közvetett módon Szent József jóságát, szelídségét, irgalmasságát emeli ki.

Szent József Év, 3. - 2021.04.19.

1./ József, az igaz ember

Szent Máté evangéliuma Szent József szemszögéből írja le Jézus születését. Megjegyzi, hogy „Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.” (Mt 1,18-19)

Szent József Év, 2. - 2021.04.12.

1./ Rejtett élet

Korunkban az ember egyik fokmérője az ismertség, hogy hány követője van az instagramon. Az influencer kifejezés olyan befolyással bíró embert jelent, aki hatással van mások gondolkodására, szokásaira, döntéseire, életmódjára. A másokat befolyásoló ember vonzerejének titka többek között beszédstílusa, megjelenése, kreativitása, humora, stb.

Az üdvtörténetben másként van. Eklatáns példa erre Szent József élete. Szent József személye alapvető jelentőségű az üdvtörténetben, még ha meglehetősen rejtett is az élete. A Bibliában csak Máté és Lukács evangéliumában olvasunk róla, Jézus gyermekségtörténetében. Valószínű, hogy Jézus nyilvános működésének kezdetekor József már nem élt, ezért nem tudunk többet róla. Életének küldetését alázatosan, a názáreti rejtettségben teljesítette.

Szent József a maga korában nem volt kiemelkedően ismert személy, nem volt influencer, ám az üdvtörténetben mégis meghatározó szent volt.