Teréz-mise, 2021. május 17.

1./ „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (Jn 16,33)

Jézus búcsúbeszédének ez a mondata a belé vetett bizalom fontosságát említi. Bízni kell az Úrban a szorongatások, szenvedések, üldözések, nehézségek között is, mert ő legyőzi a világot. De ez a győzelem a világ felett nem olyan jellegű, mint egy katonai győzelem. Ez a győzelem az istenhívő emberben következik be. Lehet kívül nyomorúság, de lényemen belül győzelem, mert az én világomat győzte le Jézus. Jézus szerint „belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.” (Mk 7, 21-23) Amikor az isteni kegyelem segítségével legyőzzük magunkban ezt a sok rosszat – s ezt a győzelmet nem magunknak, hanem Istennek tulajdonítjuk – akkor valójában Jézus az, aki legyőzte bennem a bűnös világot.

Szent Ágoston mondja: „Nem győzte volna le a világot, ha az ő tagjait (híveit) legyőzné a világ.”

A világ fejedelme, a sátán megpróbál mindenkit rávenni a bűnre. A bűn először csak kis hajszálrepedéseket okoz a lélek templomán, de ha erre nem figyelünk, a repedések egyre nagyobbak lesznek. A sátán megpróbál éket verni Isten és a benne hívő ember közé: a bizalmatlanság ékét.

Szent József Év, 6. - 2021.05.10.

1./ Szent József az elfogadó apa

Amikor Mária az örömhírt hozó Angyal látogatását fogadja, már menyasszonya Józsefnek. József számára komoly problémát jelenthetett Mária áldott állapotba jutása. Tudatában volt, hogy a gyermek nem tőle van, s Máriáról sem tételezett fel bűnös viszonyt. Álmában kapott angyali üzenet nyomán mégsem vitte bíróságra Mária ügyét, ami ilyen esetben megkövezést vonhatott maga után, hanem házába fogadta Máriát. Hogyan volt erre képes? Erre csak az lehet a magyarázat, hogy nyitott volt a természetfeletti misztérium iránt. Józsefben nem különült el a hit és a cselekvés. Az ő hite a leghatározottabban irányítja a cselekedeteit.Paradox módon tevékeny: a maga részéről vállalja a felelősséget, ugyanakkor meghagyja Istennek a szabadságot, hogy hajtsa végre műveit és semmi akadályt nem állít ennek útjába. József »igaz ember« (Mt 1,19), mert élete »igazodik« Isten szavához. Szent József példája sürget, hogy megértsük: a teljes ráhagyatkozás Isten akaratára azt jelenti, hogy az ember Isten tervének megvalósítója lesz. (vö. XVI. Benedek pápa afrikai látogatása során mondott beszéde, Kamerun, Yaondé, 2009. márc. 18.)

Lelkipásztori levél, 2021.05.01

 

Kedves Testvérek! Kedves Gyerekek!

 

A koronavírus-járvány miatt mindannyiunk élete megváltozott. Megváltozott a családi, iskolai, vallási közösségek élete; a valóságos emberi kapcsolatok helyett hosszú ideje csupán online-kapcsolatokra van lehetőségünk. Mit hozott számunkra ez a soha korábban nem tapasztalt helyzet? Magányt, bizonytalanságot, kórháztól és haláltól való félelmet. Bárhol éljen valaki a földtekén, mindenütt ezekkel találkozik, hiszen világjárványról beszélünk.

Szent József Év, 5. - 2021.05.03.

1./ Szent József az engedelmes apa

„Hasonlóan ahhoz, amit Isten Máriával tett, amikor kinyilvánította neki üdvözítő tervét, ugyanígy József előtt is feltárta terveit, mégpedig álmokon keresztül, melyeket a Bibliában, mint minden ókori népnél, az egyik olyan eszköznek tekintettek, amellyel Isten kinyilvánítja akaratát.” (Ferenc pápa: Patris corde, 3)

Máté evangélista négy álomról számol be. Az első álomban az Úr angyala azt mondja Józsefnek, hogy ne féljen feleségül venni Máriát, mert a benne fogant magzat a Szentlélektől van (Mt 1,20). A második álomban az angyal megparancsolja Józsefnek, hogy „fogd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket” (Mt 2,13). A harmadik álomban az angyal utasítására visszatért Izrael földjére (Mt 2,21). A negyedik álomban visszaútja során részesült, amely arra utasította, hogy a galileai Názáret városában telepedjen le (Mt 2,22).