Szent József Év, 1. - 2021.04.05.

1./ Ferenc pápa Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű, 2020. december 8-án kelt apostoli levelével Szent József Évet hirdetett meg az Egyházban, annak emlékére, hogy Boldog IX. Pius pápa 150 évvel ezelőtt (1870.12.08.) Szent Józsefet az Anyaszentegyház védőszentjévé nyilvánította. A 2021. december 8-ig tartó tematikus év alkalmat ad Szent József iránti tiszteletünk elmélyítésére.

A Tagespost német katolikus hetilap 2021. április 1-én beszélgetést közölt XVI. Benedek emeritus pápával, akinek szintén Szent József a védőszentje. Joseph Ratzinger úgy véli, hogy a híveknek többször is el kellene olvasniuk Ferenc pápa apostoli levelét, és át kellene gondolniuk ezt az egyszerű, szívből szóló és a szívet megérintő, mégis rendkívül mélyértelmű szöveget.

Húsvéthétfő „B” 2021. április 5. (Mt 28,8-15)

1./ Napjainkban gyakran hallani azt a felszólítást, hogy „az Egyház ne politizáljon”. Ezzel azt akarják elérni, hogy az Egyház ne mondjon véleményt a társadalmi életről. De ezt nyíltan nem akarják kimondani, ezért álságosan azt mondják, hogy „az Egyház ne politizáljon”.

Nos, az Egyház nem politizál, csak véleményt mond társadalmi kérdésekről. Ezt tette Máté evangélista is: leírta kora társadalmának Jézus feltámadásához való hozzáállását. Elemzését lehet, hogy mai ellenfeleink szintén politizálásnak mondanák.

Érdemes elolvasni a Jelenések könyvének 17. fejezetét, melyben Szent János apostol kritikus véleményét fogalmazza meg a császári Rómáról, melyet egy nagy parázna kéjnőként jellemez. A szent író nem politizált, de a keresztényeknek felhívta a figyelmét a pogány világ veszélyeire. Kritikus hangjáért száműzetésbe küldték, de itt sem hallgatott el. Patmosz szigetén írta le az előbb említett kritikus véleményét.

Húsvétvasárnap „B” 2021. április 4.

1./ „Mi tanúi vagyunk” (ApCsel 10,39)

Péter apostol a szemtanú hitelességével számol be a Jézussal történtekről. „Mi tanúi vagyunk mindannak, amit tett… keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk.” Péter apostol még hozzáteszi ehhez a beszámolóhoz, hogy Jézus megparancsolta nekik, hogy minderről tanúskodjanak az emberek előtt.

Az apostolok eleget tettek Jézus utasításának s ezzel kezdetét vette a kereszténység terjesztése. Péter apostol ma hallott beszédrészlete egyébként a tengerparti Cezáreában, a pogány római százados – Kornéliusz – házában hangzott el. S a tanúságtétel eredményeként a pogány százados és háza népe megkeresztelkedett.

Nagyjából ezzel egy időben Pál apostol kivégzése előtt írt utolsó levelében azt írja tanítványának, Timoteusnak, hogy „hirdesd az evangéliumot, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan” (2Tim 4,2). Szent Pálnak e szavai: „akár alkalmas, akár alkalmatlan” azt jelentik, hogy Istenről mindig és mindenütt beszélnünk kell, tanúságot kell tennünk róla az emberek és a világ előtt. Nemcsak azért, mert ez a tanítványok küldetése és hivatása, hanem azért is, mert ez az ember és a világ legégetőbb szükséglete. Az ember létének Isten nélkül nincsen értelme.

Nagyszombat, 2021. április 3.

1./ Egy győzőt jöttünk ünnepelni, Jézus Krisztust, aki halálával legyőzte a halált.

Nagyszombati szertartásunk elején, állva, a húsvéti gyertya fényénél öröméneket énekeltünk győztes Királyunknak, aki széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza.

A történelemben számos győzelemre és győzőre emlékezünk. Némely győző diadalívet építtetett örök emlékezetül, mint Titus, római hadvezér és későbbi császár. Más győzőkre történelemkönyvek emlékeznek. Van egy fényes győzelem, melyre a déli harangszó emlékeztet szerte a világon, s ez nem más, mint Hunyadi János és Kapisztrán Szent János nándorfehérvári győzelme a törökök fölött. Ám a legtöbb győzelmet elhomályosította a kérlelhetetlen idő, s ezeket a nagy győzőket is legyőzte a halál.

Jézus győzelme mindegyiken túltesz, mivel ő azt győzte le, melyet senkinek sem sikerült legyőznie: halálával legyőzte a halált. Széttörte a halál bilincsét, és az alvilág mélyéről mint győző tért vissza. Jézus győzelme a halál fölött a legnagyobb győzelem, s ezért minden időkre egy évről évre visszatérő ünnepet szentelünk föltámadásának.