Keresztény értékek, 7. - 2020.10.26.

1./ Pázmány Péter bíboros születésének 450. évfordulója (1570. okt. 4.) okán Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 100 évvel ezelőtti nagyívű megemlékezéséből tallózok néhány gondolatot.

Egy érdekes párhuzam, hogy 1920. október 4-e csak néhány hónappal volt a trianoni diktátum után. Akkor hétszeresen csonkították meg Magyarországot, Pázmány korában háromfelé szakadt hazánk, ezen felül „hitéletét nagy rianás szakította szét (ti. a reformáció egyházszakadása), melyből a meghasonlások s a gravamenek (jogsértések) árnyékai emelkedtek”. (ÖM 12, 303)

Pázmány Péter esztergomi érsek Esztergomot sosem látta, székhelye Nagyszombat és Pozsony volt, ez utóbbi örök pihenője is lett. E kiváló szellemóriásnak lelkét két érzés fűtötte: az istenszeretet s a honszeretet, s két ország vonzotta: a mennyország és Magyarország.

Imádkozó családok, 5. - 2020.10.25.

Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka: Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál

 

„Szülei évről-évre elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét esztendős lett, szintén elzarándokoltak az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei ezt észrevették volna. Azt gondolták, hogy az útitársaságban van. Már egynapi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe és ott keresték. Három nap múlva ráakadtak a templomban. Ott ült a tanítók között, hallgatta és kérdezte őket. Hallgatói mindnyájan elámultak értelmességén és feleletein.” (Lk 2,41-47)

Mire tanít október 23-a? - 2020. október 23.

1./ Október 23-a Magyarországon nemzeti ünnep, a világegyházban pedig Kapisztrán Szent János liturgikus emléknapja. Az egybeesés nem a vak véletlen műve, sokkal inkább égi jel. 1456-ban ezen a napon halt meg a török elleni népfelkelés vezéralakja, az itáliai ferences pap, és 500 év múltán ezen a napon vette kezdetét Budapesten egy népfelkelés.

Keresztény értékek, 6. - 2020.10.19.

1./ Az élet védelme az egyik legfőbb keresztény érték.

 

   Ady Endre 1915-ben, az I. világháború idején írta Intés az őrzőkhöz c. versében:

                     Őrzők, vigyázzatok a strázsán,

                     Az Élet él és élni akar.

 

   A háború vérzivatara aktualitást adott felhívásának, amely azonban napjainkban is indokoltnak látszik. Az életet ugyanis nem csak fegyverekkel lehet pusztítani, de ideológiával is. A gender és az LMBTQ-ideológia természetellenessége végső soron az emberi élet ellen hat. Az élet természetes ösztöne szerint élni akar – ahogy Ady Endre megfogalmazza –, s ehhez elválaszthatatlanul hozzá tartozik annak reprodukálása, továbbadása. Az említett két ideológia azonban kizárja az élet továbbadását, hiszen két azonos nemű ember erre biológiailag képtelen.